แบบประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ภาคการเรียน/ปีการศึกษา *
ชื่อวิชา *
รหัสวิชา *
หน่วยกิต *
วันที่สอน *
ช่วงเวลาที่สอน *
ชั้นปี *
สาขาวิชา *
ชื่อผู้รับการประเมิน *
คำชี้แจง โปรดเลือกช่องระดับการประเมิน
1. มีการสอนเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย *
ปรับปรุง
ดีมาก
2.กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น *
ปรับปรุง
ดีมาก
3.ส่งเสริมให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง/กลุ่ม *
ปรับปรุง
ดีมาก
4.มีการจัดกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นความสนใจของนักศึกษา *
ปรับปรุง
ดีมาก
5.วิธีการสอนส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง *
ปรับปรุง
ดีมาก
6.วิธีการสอนก่อให้เกิดความรู้เพิ่มมากขึ้นสำหรับนักศึกษา *
ปรับปรุง
ดีมาก
7.นักศึกษาได้รับคำแนะนำในการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพ *
ปรับปรุง
ดีมาก
8.มีการสอนที่เน้นการนำผลการวิจัยหรือข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ในการประกอบการสอน *
ปรับปรุง
ดีมาก
9.มีการใช้ภาษาและท่าทางที่เหมาะสม *
ปรับปรุง
ดีมาก
10.เนื้อหาที่สอนครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการสอน *
ปรับปรุง
ดีมาก
11.นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน *
ปรับปรุง
ดีมาก
12.เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาและมีความทันสมัย *
ปรับปรุง
ดีมาก
13.เนื้อหามีความต่อเนื่อง *
ปรับปรุง
ดีมาก
14.เนื้อหาที่สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ *
ปรับปรุง
ดีมาก
15.มีความเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์จริงหรือประสบการณ์ของนักศึกษา *
ปรับปรุง
ดีมาก
16.มีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาที่สอนเข้ากับศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ *
ปรับปรุง
ดีมาก
17.มีการสอดแทรกจริยธรรม ค่านิยมที่ถูกต้องขณะสอน *
ปรับปรุง
ดีมาก
18.มีความรู้และประสบการณ์ตรงตามวิชาที่สอน *
ปรับปรุง
ดีมาก
19.สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน *
ปรับปรุง
ดีมาก
20.สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ *
ปรับปรุง
ดีมาก
21.สื่อการสอนมีความเหมาะสม *
ปรับปรุง
ดีมาก
22.สื่อการสอนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ *
ปรับปรุง
ดีมาก
23.มีการแนะนำแหล่งการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย *
ปรับปรุง
ดีมาก
24.มีวัสดุ อุปกรณ์ต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ *
ปรับปรุง
ดีมาก
25.มีสื่อพิมพ์ เช่น ตำรา ภาพประกอบการเรียนรู้อย่างเพียงพอ *
ปรับปรุง
ดีมาก
26.มีเทคโนโลยี/อินเตอร์เน็ต ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม *
ปรับปรุง
ดีมาก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ชื่อผู้ประเมิน *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phetchaburi Rajabhat University. Report Abuse