SUMMER ENGLISH ENRICHMENT ACADEMY 2020, Grades 4th - 8th (More than 3 years in US schools.)(HỌC VIỆN TĂNG CƯỜNG ANH NGỮ MÙA HÈ năm 2020, Lớp 4 - Lớp 8 (Học tại các trường ở Mỹ hơn 3 năm.) )
One of the goals of the Alhambra Unified School District is to support and ensure all English Learners (EL) to become proficient in English. This summer, the district is excited to offer a Summer English Enrichment Academy for 4th - 8th grade EL students. This form is ONLY for 4th - 8th grade students who have been in US schools for more than 3 years. (Một trong những mục tiêu của Học Khu Thống nhất Alhambra là hỗ trợ và đảm bảo tất cả những học sinh học Anh ngữ (EL) trở nên thành thạo tiếng Anh. Mùa hè này, khu học chánh rất phấn khởi cung cấp một Học viện Tăng cường Anh ngữ Mùa Hè cho học sinh học tiếng Anh lớp 4- lớp 8. Mẫu đơn này CHỈ dành cho học sinh
Lớp 4 - Lớp 8 đã học tại các trường ở Mỹ hơn 3 năm.)
Space is limited. Are you committed to have your child attend all 20 days of summer school from June 3 - June 30, 2020? (Chỗ ngồi có hạn. Quý vị có cam kết cho con quý vị đi học đủ 20 ngày học của chương trình hè từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 không? ) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Alhambra Unified School District. Report Abuse