แบบสอบถามการจัดการศึกษาด้วย DLIT
คำชี้แจง แบบสำรวจนี้ สพป.เชียงราย เขต 4 จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมสภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านสื่อเทคโนโลยี (DLIT) ใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจตามสภาพจริง รวมทั้งข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกันต่อไป
โรงเรียน *
Your answer
1. ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.2 ความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับจัดการศึกษาด้วย DLIT
1.3 ความพร้อมของเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน
1.4 ความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษา
1.5 จัดให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT
2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 การกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วย DLITอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาด้วย DLITอย่างต่อเนื่อง
2.3 การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาด้วย DLIT
2.4 การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรด้านการศึกษาด้วย DLIT
2.5 การประเมินและรายงานผล
3. ด้านครูผู้สอน
3.1 จัดเตรียมสื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ DLIT
3.2 การพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3.3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3.4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3.5 วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลาย ครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัด หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน
3.6 นำผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3.7 เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอันที่จะได้นำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ด้านนักเรียน
4.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
4.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
4.3 นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
4.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น
5. การจัดการศึกษาด้วย DLIT ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 กลุ่มสาระ)
6. บุคลากรในสถานศึกษามีการเข้าเว็บไซด์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างไร
ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
ปัญหาที่ต้องการให้ สพป.เชียงราย 4 ช่วยเหลือ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มีคุณภาพ
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ผู้รายงาน, เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service