วิชาชีพครู ชุดที่ 4
1. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บังคับใช้ในปีใด *
1 point
2. คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีอายุกี่ปี *
1 point
3. ข้อใดคือคุณสมบัติด้านคุณวุฒิของผู้ขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพครู *
1 point
4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ *
1 point
5. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ยื่นต่อผู้ใด *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service