แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมายหน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ชื่อหน่วยงาน *
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล *
ตำแหน่งของท่านในหน่วยงาน *
ลักษณะของหน่วยงาน *
งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาหรือไม่ *
ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงานอยู่กับท่าน *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร

1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
1.1  ความถูกต้อง  แม่นยำในการปฏิบัติงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2  ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4  การทำงานร่วมกับผู้อื่น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5  การศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.6  การทำงานอย่างเป็นระบบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.7  การพัฒนาตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.8  การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.9  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.10 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.11 ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.12 ความรู้ความสามารถทักษะในวิชาชีพเฉพาะ        สาขา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.13 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่       ความรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.14 วิสัยทัศน์กว้างไกล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1  การตรงต่อเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2  ความเสียสละ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3  สัมมาคารวะ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4  ความซื่อสัตย์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5  ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6  ความรับผิดชอบ  เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.7  ค่านิยมที่ดีต่อการทำงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.8  ระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน       และสังคม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.  ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว
3.1  ความอดทนสู้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2  ความกระตือรือร้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4  ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.5  ความเชื่อมั่นในตัวเอง  กล้าแสดงออก *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.6  ความตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.7  ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.8  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.9  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.10  แต่งกายสุภาพ  สะอาด  ถูกกาลเทศะ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.11  พูดจาไพเราะ  อ่อนหวาน  อ่อนน้อมถ่อมตน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.12  ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.13  มีเจตคติที่ดีต่องานและหน่วยงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy