แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมายหน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ชื่อหน่วยงาน
Your answer
ที่อยู่
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
อีเมล
Your answer
ตำแหน่งของท่านในหน่วยงาน
ลักษณะของหน่วยงาน
งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาหรือไม่
ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงานอยู่กับท่าน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
1.1 ความถูกต้อง แม่นยำในการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.1 ความถูกต้อง แม่นยำในการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 การทำงานร่วมกับผู้อื่น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 การศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.6 การทำงานอย่างเป็นระบบ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.7 การพัฒนาตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.8 การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.9 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.10 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.11 ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.12 ความรู้ความสามารถทักษะในวิชาชีพเฉพาะ สาขา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.13 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.14 วิสัยทัศน์กว้างไกล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1 การตรงต่อเวลา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ความเสียสละ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 สัมมาคารวะ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 ความซื่อสัตย์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6 ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.7 ค่านิยมที่ดีต่อการทำงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.8 ระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน และสังคม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว
3.1 ความอดทนสู้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 ความกระตือรือร้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.5 ความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าแสดงออก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.6 ความตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.7 ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.8 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.9 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.10 แต่งกายสุภาพ สะอาด ถูกกาลเทศะ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.11 พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน อ่อนน้อมถ่อมตน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.12 ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.13 มีเจตคติที่ดีต่องานและหน่วยงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
Your answer
ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms