แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมายหน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ชื่อหน่วยงาน *
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล *
ตำแหน่งของท่านในหน่วยงาน *
ลักษณะของหน่วยงาน *
งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาหรือไม่ *
ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงานอยู่กับท่าน *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
1.1 ความถูกต้อง แม่นยำในการปฏิบัติงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 การทำงานร่วมกับผู้อื่น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 การศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.6 การทำงานอย่างเป็นระบบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.7 การพัฒนาตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.8 การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.9 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.10 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.11 ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.12 ความรู้ความสามารถทักษะในวิชาชีพเฉพาะ สาขา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.13 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.14 วิสัยทัศน์กว้างไกล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1 การตรงต่อเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ความเสียสละ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 สัมมาคารวะ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 ความซื่อสัตย์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6 ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.7 ค่านิยมที่ดีต่อการทำงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.8 ระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน และสังคม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว
3.1 ความอดทนสู้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 ความกระตือรือร้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.5 ความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าแสดงออก *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.6 ความตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.7 ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.8 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.9 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.10 แต่งกายสุภาพ สะอาด ถูกกาลเทศะ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.11 พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน อ่อนน้อมถ่อมตน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.12 ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.13 มีเจตคติที่ดีต่องานและหน่วยงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy