แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (กรอกข้อมูลภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562 นะคะ)
หากได้รับการตอบรับในแบบฟอร์มแล้ว จะมีอีเมลตอบกลับไปในอีเมลของท่านอัตโนมัติ ขอบพระคุณค่ะ
Email address *
คำชี้แจง
ด้วยพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 กำหนดให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ในการควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ (ร่าง) มาตรฐาน ดังกล่าว เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการทั้งระดับรายบุคคล กลุ่ม และชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบด้านและปฏิบัติได้จริงตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการนี้จึงขอให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานดังกล่าว ในรายละเอียดดังต่อไปนี้
กรุณากรอกอีเมลที่ถูกต้องของท่าน หากท่านได้ส่งความคิดเห็นของท่าน มายังสภาวิชาชีพฯ เรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลตอบกลับไปอัตโนมัติ
ดาวน์โหลดเอกสาร ร่างมาตรฐานการให้บริการฯ >>> http://bit.ly/2K1L9ob
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service