LETECKÁ ŠKOLA | FLIGHT SCHOOL - Blue Sky Aviation
Vstupní formulář | Entry form
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) pro účely pilotního výcviku.
Já, níže podepsaný/á souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, poskytnuté v rámci zahájení pilotního výcviku u BLUE SKY AVIATION s.r.o. byly v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona zpracovány, uchovány a případně poskytnuty třetím osobám, za účelem služeb spojených s pilotním výcvikem.Souhlasím s tím, aby BLUE SKY AVIATION s.r.o. zpracovala mé osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu trvání 5 let od ukončení pilotního výcviku. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.

Dle nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) budou veškeré osobní údaje nájemce chráněny a zpracovávány dle aktuálních právních předpisů ČR a souvisejících nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Consent to the processing of personal data pursuant to Act No. 101/2000 Coll., Act on the Protection of Personal Data and on Amendments to Certain Acts, as amended (hereinafter "the Act") for pilot training purposes.
I, the undersigned, hereby agree that my personal data provided in the course of pilot training at BLUE SKY AVIATION s.r.o. in accordance with Section 5 (2) of the Act, have been processed, stored and, where appropriate, provided to third parties for the purpose of pilot training services. I agree that BLUE SKY AVIATION s.r.o. has processed my personal data only for the purpose and extent of the above for a period of 5 years from the completion of the pilot training. I am aware that this consent to the processing of data provided in accordance with the law is voluntary and I am entitled to revoke it at any time. Revocation of consent must be made in writing.

According to the General Data Protection Regulation, all personal data of the Lessee will be protected and processed in accordance with current Czech legislation and related regulations of the European Parliament and Council EU 2016/679 on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such data.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy