แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ของคณะวิทยาศาสตร์ "ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา"

คำชี้แจง มหาวิทยาลัยบูรพาได้ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม จึงประสงค์สำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการดำเนินงานในด้านนี้ โปรดเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเป็นจริง หรือตรงกับความเห็นของท่าน
**เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ เท่านั้น และโดยกรอกแบบสอบถามตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

  ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลความคิดเห็น

  มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นิสิตได้มีส่วนร่วมให้มหาวิทยาลัยเกิดวัฒนธรรมที่ดี
  ภาพรวมมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
  มหาวิทยาลัยปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม