แบบบันทึกกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ ของทุกหน่วยงานใน มทส. (กิจกรรมทุกประเภท) Form for record international collaboration in Suranaree University of Technology (All international activity)
ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานใน มทส. กรุณากรอกข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ (ทุกประเภท) ที่ดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เพื่อศูนย์ฯจะนำข้อมูลดังกล่าวนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะเป็นข้อมูลการดำเนินกิจกรรมนานาชาติในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ
Center for International affairs kindly ask for all Suranaree University of Technology department to report all activity relate to international collaboration in the Form for record international collaboration in Suranaree University of Technology. The record will be used for Budget proportional allocation in fiscal year 2019 and to keep record for Suranaree University of Technology​ central data collection.
Email address *
ลักษณะกิจกรรม Event Type
รายละเอียดผู้ทำกิจกรรมหลัก (หน่วยงานเจ้าภาพใน มทส.) Details of the main activities (Host agency in SUT)
เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์-นักวิจัยหลัก พนักงาน
สถานภาพ Status in SUT
คำนำหน้าชื่อ Title
เช่น ศ.ดร. ศ. รศ.ดร. ผศ.ดร. ผศ. ดร. อ. นาย นาง นางสาว เป็นต้น
Your answer
ชื่อ Name
Your answer
นามสกุล Last name
Your answer
เบอร์โทร Phone
เช่่น 044224142
Your answer
หน่วยงานที่สังกัด *
สาขาวิชา/ฝ่าย Faculty/School (หากไม่มีสาขา ฝ่าย ให้ใส่ -) If there is no school, Department, please enter -)
ให้ใส่ชื่อเต็มของสาขาวิชา/ฝ่าย เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service