AVALDUS
Tallinna Rahumäe Põhikooli Kaunite Kunstide õppetooli tasulistes huviringides osalemiseks
Nimekirjas palume märkida käesolevas avalduses huviringid, milles laps soovib 2020/2021 õppeaastal osaleda. Sujuvama töökorralduse huvides on meil hea meel, kui laps koos vanemaga teeb oma valiku augustikuu lõpuks (või hiljemalt 15.septembriks).

Edastades käesoleva ankeedi andmed, kinnitate, et olete tutvunud tingimustega (vt allpool) ning nõustute neid täitma.

Kaunite Kunstide õppetooli õppekava avaneb: UUS LINK!!
Tallinna Rahumäe Põhikooli
Kaunite Kunstide õppetooli juht

Liina Kessa
liina.kessa@rahumae.edu.ee
1.klassi õpilastele
2.-3.klassi õpilastele
4.-9.klassi õpilastele
Lapse andmed
Täisnimi *
Isikukood *
Klass *
Lapsevanema andmed (arve saaja)
Täisnimi *
Isikukood *
Kodune aadress *
Telefoninumber *
E-posti aadress *
Huviringide teenuse eest tasumise kord 2020/2021 õppeaastal
• Kaunite kunstide ringidesse registreerumine toimub hiljemalt jooksva õppeaasta 15. septembriks. Kui lapsevanem ei ole kirjalikult avaldanud soovi ringist loobumiseks, arvestatakse tema laps(ed) vaikimisi ka järgnevatel kuudel ringis osalejate hulka. Laps võib liituda huviringide tööga ka õppeaasta kestel.

• Ringidesse registreerumiseks tuleb täita käesolev veebipõhine avaldus.

• Ringist omal tahtel loobumisest tuleb kirjaliku avaldusega teavitada kaunite kunstide õppetooli juhti vähemalt 30 kalendripäeva enne lahkumist. Õppuri mitteosalemine huviringi või eelkooli töös ja lahkumisest teatamata jätmine ei vabasta õppetasu maksmise kohustusest. 30-päevane teatamise kohustus kehtib ka õppeperioodi lõpul õppuri lahkumisel enne huviringi või eelkooli töö lõppu. Teatamata jätmisel tasub õppur õppeteenuse eest õppeperioodi lõpuni.

• Raamatupidamine väljastab huviringide eest arved igakuuliselt jooksva kuu eest 25. kuupäevaks. Erandiks on septembrikuu, mille eest väljastatakse arve esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 25. oktoobriks ehk koos oktoobrikuu arvega.

• Arved esitatakse raamatupidajale edastatud andmete põhjal elektroonselt lapsevanema e-posti aadressile. Kontaktandmete muudatusest tuleb esimesel võimalusel teavitada kaunite kunstide õppetooli juhti.

• Tasumisel tuleb kasutada Tallinna Linnakantselei poolt väljastatud arvel kajastuvaid andmeid.

• Kuupõhisena kehtestatud õppeteenuse hind sisaldab riigipühasid ja koolivaheaegu, seetõttu tasutakse riigipüha ja koolivaheaega sisaldava kuu eest täissummas ja vaheaja osas tasaarveldamist ei toimu.

• Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud:
a. õppuri haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva (alus tasaarvelduskäskkirja vormistamiseks on õppuri/alaealise õppuri vanema, eestkostja, hooldaja või õpetaja avaldus). Avaldus tasaarvelduse tegemiseks puudumise kohta esitatakse kaunite kunstide õppetooli juhile e-posti aadressil hiljemalt ühe kuu jooksul tervenemisest. Hilisemate avalduste alusel koostatud käskkirju ei arvestata ja kreeditarveid ei tehta.
b. õppeteenuse osutaja süül
c. vääramatu jõu tõttu

Kaunite kunstide huviringide õppetöö kestus on 9 kuud (september-mai). Erandiks on õppe-etapi (3., 6. ja 9. klass) lõpetajad, kelle jaoks lõppeb huviringide töö etapilõpu kontserdiga. Nimetatud lõpuürituste kuupäevad täpsustatakse kooliaasta alguses.


Tallinna Rahumäe Põhikooli Kaunite Kunstide õppetooli juht
Liina Kessa

liina.kessa@rahumae.edu.ee
672 90 48
Edastades käesoleva ankeedi andmed, kinnitan, et olen tutvunud tingimustega ning nõustun neid täitma.
Lepingu allkirjastamisel (andmete edastamisel) annan Tallinna Rahumäe Põhikooli Kaunite Kunstide õppetoolile nõusoleku enda sisestatud isikuandmete töötlemiseks lapse huviringidesse registreerimise ning arve koostamise eesmärgil (andmed edastatakse Tallinna Linnakantseleile). Kaunite Kunstide õppetool ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a seadusest tulenevate avalikustamisnõuete korral. Andmete töötlemise lõpetamine toimub seaduses ettenähtud alustel.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tallinna Rahumäe Põhikool. Report Abuse