แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ
ไม่มีชื่อ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้มาใช้บริการ
เพศ
อายุ
อาชีพ
การศึกษา
ท่านมาติดต่อราชการในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อบต.นิลเพชร
ด้าน 1 : กระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
การยื่นเรื่องและการติดต่อขอใช้บริการแต่ละขั้นตอนสะดวกรวดเร็ว
มีป้ายหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ แนะนำขั้นตอนการให้บริการ
แบบฟอร์มกรอกง่าย ไม่ยุ่งยาก
ระยะเวลาดำเนินการเหมาะสม ไม่นานเกินรอ
การดำเนินการถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีการฉ้อฉลใดๆ
กรณีมีข้อขัดข้องในการดำเนินการ มีการแจ้งสาเหตุและวิธีการแก้ไขอย่างชัดเจน
ด้าน 2 : ความพึงใจเจ้าหน้าที่
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
ความรวดเร็วในการให้บริการ
บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต
กระตือรือล้น รวดเร็ว ฉับไวในการให้บริการ
มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ด้าน 3 : ความพึงใจสถานที่
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
ที่ตั้งหน่วยงานเดินทางได้โดยสะดวก
มีที่นั่งรออย่างเพียงพอ
มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น ที่จอดรถ ห้องสุขา
มีป้ายหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ เข้าใจง่าย ชัดเจน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ความประทับใจในการใช้บริการ ณ อบต.นิลเพชร
Your answer
2. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการใช้บริการ ณ อบต.นิลเพชร
Your answer
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service