แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักวิจัยและพัฒนา
1.เพศ *
2.สถานภาพ *
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
3.คณะ/หน่วยงานที่สังกัด *
โปรดระบุ
Your answer
4.ช่องทางการใช้บริการ *
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
5.ความถี่ในการใช้บริการ *
6.ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร *
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
7.วัตถุประสงค์ในการติดต่อ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ได้ใช้บริการ
1) ทุนวิจัย
2) เครือข่ายวิจัย
3) การขอรับรางวัล
4) ระบบสารสนเทศวิจัย (PRPM)
5) Publication Clinic
6) โครงการพัฒนานักวิจัย
7) วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ SJST
8) กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย
9) มาตรฐานการวิจัย
10) คลินิกเทคโนโลยี
11) โครงการพระราชดำริ
12) อื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy