แบบสำรวจความคิดเห็นในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารประจำปีการศึกษา2560 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบภ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่1ข้อมูลส่วนคัว
เพศ
อายุ
การศึกษา
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการคำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว 1.ด้านวิทยากร
มากที่สุด5
มาก4
ปานกลาง3
น้อย2
น้อยที่สุด1
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
มากที่สุด5
มาก4
ปานกลาง3
น้อย2
น้อยที่สุด1
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
อาหาร มีความเหมาะสม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
มากที่สุด5
มาก4
ปานกลาง3
น้อย2
น้อยที่สุด1
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ด้านการนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด5
มาก4
ปานกลาง3
น้อย2
น้อยที่สุด1
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างไร
Your answer
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms