แบบประเมินการสัมมนาประจำปี 2562 ของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ พินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
คำชี้แจง ขอความกรุณาผู้เข้ารับการสัมมนา โปรดแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการสัมมนาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดเลือกคำตอบตามความเป็นจริง
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
สถานะ *
ตำแหน่ง *
Your answer
สถานที่ทำงาน *
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ในการสัมมนา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา ปี 2562ในภาพรวม
1.2 ได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการสัมมนา
1.3 ได้สร้างเครือข่ายภายในสำนักฯ และรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
2. ประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 การมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม
2.2 การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 การนำความรู้ไปปรับใช้ในประจำวัน
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ความสะดวกในการเดินทาง
3.2 สถานที่ใช้ในการฝึกอบรมเหมาะสม
3.3 อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 การติดต่อประสานงานและการชี้แจงข้อมูล
4.2 การอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย
4.3 บุคลิกภาพโดยรวมของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม
5. กิจกรรมการเข้ากลุ่ม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5.1 ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา
5.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
5.3 การนำความรู้ไปปรับใช้
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม *
2. ระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม ( 3 วัน ) *
3. ท่านต้องการให้เพิ่มเติมเนื้อหา
Your answer
4. ท่านต้องการให้ สำนักฯ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด
Your answer
5. สิ่งที่ท่านประทับใจในการเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ คือ
Your answer
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service