self audit มาตรฐานพื้นที่ 5ส ห้องปฏิบัติการ
* กำหนดประเมิน self audit วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563
เกณฑ์การให้คะแนนคือ
1. ทำถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดให้ 1 คะแนน
2. ทำบางส่วนแต่ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดตามข้อกำหนดให้ 0.5 คะแนน
3. ยังไม่ได้ทำตามข้อกำหนดให้ 0 คะแนน
ชื่อ - สกุล(ผู้ self audit) *
Your answer
อาคาร/ห้อง *
Your answer
1. มาตรฐานกลางบอร์ด 5ส ประจำหน่วยงาน *
1
0.5
0
N/A
1. แสดงข้อมูลต่าง ๆ ในระบบดิจิตัล โดยจัดแสดงข้อมูลในเวบไซต์หน้าหลัก ของหน่วยงาน ระบุว่า “5ส Green หรือ Green 5s (ชื่อหน่วยงาน)
2. มีผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5ส หน่วยงานพร้อมรูปถ่าย
3. มีข้อมูลแสดงการแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ
4. มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถตรวจวัดได้ เช่น ระดับคะแนนความพึงพอใจหรือร้อยละการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น
5. มีแผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส โดยมีการระบุเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินผลได้
6. มีข้อมูลมาตรฐานกลาง 5 ส ที่กำหนดไว้สำหรับอ้างอิง
7. มีรูปภาพ ข้อมูล กิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน ก่อนและหลังการประเมินครั้งล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน
8. มีผลคะแนน Self Audit และผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบที่ผ่านมา
2. มาตรฐานกลางป้ายบ่งชี้ *
1
0.5
0
N/A
1. มีป้ายบ่งชี้สถานะสิ่งของ/กิจกรรมที่กำลังดำเนินการตามความจำเป็น เช่น รอแจ้งซ่อมแซม รอจำหน่าย อุปกรณ์ชำรุด ป้ายระวังชนกระจก ป้ายประตู (ผลัก ดัง push pull) เป็นต้น ควรมีรูปแบบเดียวกัน
2. มีป้ายบ่งชี้บริเวณที่ไม่ปลอดภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น ระวังลื่น พื้นชำรุด ระวังวัสดุตกหล่น เป็นต้น
3. ป้ายบ่งชี้ตามข้อ 1 และข้อ 2 อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
4. การบ่งชี้ต้องมีการระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. มีข้อมูลรายละเอียดของการบ่งชี้ เช่น รายการสิ่งของหรือสถานที่บ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลาในการดำเนินงาน และการอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น (ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้จากกรรมการกลาง)
3. มาตรฐานกลางตู้เก็บเอกสาร / ตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน *
1
0.5
0
N/A
1. มีการจัดทำผังบอกตำแหน่งการจัดวางตู้ พร้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบ และรหัส โค๊ตของแต่ละตู้|ลำดับการจัดวางลำดับของตู้/ชั้นวาง ให้เรียงจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง กำหนดให้ใช้ตัวเลขอารบิกเป็นรหัสของตู้|ในกรณีที่มีการจัดเก็บในหลายห้องให้มีการเรียงลำดับตัวเลขของตู้/ชั้นวางแยกเป็นของแต่ละห้อง และอาจตามด้วยโค้ตประจำห้อง|หน้าตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงานฯ ไม่ต้องติดชื่อผู้รับผิดชอบและประเภทของสิ่งของภายในตู้ /ชั้นวาง อีก
2. ภายในตู้ให้มีป้ายดัชนีบ่งชี้แสดง รายละเอียดของเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ที่จัดเก็บให้ เพื่อให้สะดวกในการค้นหา โดยต้องเป็นรูปแบบเดียวกันในหน่วยงาน
3. มีการจัดเก็บเอกสารต่าง/คู่มือ/หนังสือ/รายงาน/วัสดุอุปกรณ์ให้ เป็นหมวดหมู่ และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
4. ในกรณีมีการจัดวางสิ่งของบนตู้ให้จัดวางอย่างเป็นระเบียบ มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยและของที่วางบนตู้ได้ เช่น พระ ของประดับตกแต่ง ดอกไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่เป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
5. ไม่มีการจัดเก็บของใช้ส่วนตัว
6. มีความสะอาดเรียบร้อย
7. สามารถค้นหาวัสดุหรือเอกสารที่เก็บในตู้ได้ภายในเวลา 30 วินาที
4. มาตรฐานกลางแฟ้มเอกสาร *
1
0.5
0
N/A
1. รูปแบบสันแฟ้มมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อของหน่วยงาน และดัชนีกำกับประจำแฟ้มตามที่กำหนดของแต่ละหน่วยงานโดยใช้แบบอักษรประเภทเดียวกันในขนาดที่เหมาะสม
2. มีป้ายแสดงรายการแฟ้มเอกสารติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้อย่างชัดเจน
3. จัดวางแฟ้มในชั้น/ตู้เก็บเอกสารให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
5. มาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ *
1
0.5
0
N/A
1. มี ป้ายแสดงบาร์โค้ดบริเวณ ด้านหลังของจอคอมพิวเตอร์ ด้านบนของ CASE และด้านบนของ UPS (ถ้ามี)
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อ พ่วงต้องอยู่ในสภาพดี มีสภาพพร้อมสําหรับการใช้งาน ในกรณีที่จอมากกว่า 1 จอ ต้องมีฐานยึดที่มีความมั่นคงแข็งแรง
3. ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องวางบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กรณีที่ต้องเสริมฐานรองจอคอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถใช้ฐานวางที่มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม)
4. ไม่ติดกระดาษโน้ต สติกเกอร์หรือข้อความใด ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
5. จัดเก็บสายไฟและสายของอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เป็นระเบียบ เช่น ใช้เข็มขัดหรือกระดูกงู ส่วนสายไฟที่อยู่บนพื้นอาจใช้เทปกาวติดที่พื้นโดยให้เทปกาวมีสีใกล้เคียงกับสีพื้น ในกรณีที่จัดเก็บสายไฟ ต้องไม่มีการปกปิดด้วยอุปกรณ์ใดๆ จนสังเกตุความผิดปกติไม่ได้ เช่น เอากล่องปิดทับ สายไฟ
6. สะอาด ไม่มีฝุ่น และคราบสกปรก
7. ไม่วางคอมพิวเตอร์ในตำแหน่งใต้เครื่องปรับอากาศ หรือใกล้น้ำ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีความชื้นสูง
6. มาตรฐานกลางอุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พรินเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร) *
1
0.5
0
N/A
1. โทรศัพท์ต้องมีหมายเลขประจำเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โทรสารต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง และมีชื่อผู้รับผิดชอบประจำเครื่องโทรสาร
3. ให้มีการแสดงหมายเลขติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จัดวางบริเวณที่สะดวกต่อการใช้งาน ในการแสดงข้อมูลต้องไม่ติดบนพื้นโต๊ะที่จัดวางเครื่องโทรสาร สามารถติดที่ฝาผนัง ใส่แผ่นพลาสติกใส หรือรูปแบบอื่นใดให้เหมาะสมกับการใช้งาน
4. เครื่องพรินท์เตอร์ต้องแสดงเบอร์โทรสำหรับติดต่อช่าง/หน่วยงานผู้รับผิดชอบและระบุชื่อผู้รับผิดชอบประจำเครื่องพรินท์เตอร์
5. เครื่องถ่ายเอกสารต้องมีเบอร์โทรติดต่อช่าง/หน่วยงานผู้รับผิดชอบและมีชื่อผู้รับผิดชอบประจำเครื่องถ่ายเอกสาร
6. ตัวเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสะอาด
7. สายไฟไม่ชำรุดและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
8. มีกระดาษและอุปกรณ์รองรับกระดาษพร้อมใช้งานและจัดให้เป็นระเบียบ
9. การจัดวางตัวเครื่องอุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม สะดวกแก่การใช้งาน และมีความปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร/พริ้นเตอร์ ควรจัดวางนอกสำนักงาน ยกเว้นหากมีข้อจำกัดของพื้นที่กำหนดให้จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย
10. สะอาด ไม่มีฝุ่น และคราบสกปรก
11. มีแผนภาพหรือสัญลักษณ์ แสดงตำแหน่งการจัดวาง อุปกรณ์ ที่ระบุทั้งชนิดและปริมาณ ติดแสดงไว้ในตำแหน่งที่สังเกตได้หรือจัดเก็บในแฟ้มหรือฐานข้อมูลใดๆ เพื่อความสะดวกในการนำกลับมาวางไว้ที่เดิม|โดยไม่ต้องมีการระบุชื่อสิ่งของ ในทุกจุดที่จัดวาง|มีการระบุสถานภาพได้ ในกรณีที่ไม่ถูกจัดเก็บตรงตำแหน่ง เช่น ชำรุด ส่งซ่อม ถูกยืมไป เป็นต้น
12. มีกระบวนการสื่อสารภายในหน่วยงานให้บุคคลในหน่วยงานเข้าใจตรงกัน โดยกรรมการประเมิน จะสุ่มสอบถามบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ทำการค้นหาหรือจัดเก็บอุปกรณ์ เพื่อประเมินกระบวนการ
7. มาตรฐานกลางแผงสวิทซ์ไฟ *
1
0.5
0
N/A
1. มีแผนผังหรือแถบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ระบุตำแหน่งของหลอดไฟในสำนักงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
2. สวิทช์ไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด มีความปลอดภัย
8. มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ *
1
0.5
0
N/A
1. เครื่องปรับอากาศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
9. มาตรฐานกลางห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและระบบเครือข่าย *
1
0.5
0
N/A
1. มีป้ายแสดงชื่อผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน และข้อมูลในการติดต่อผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานกลาง (ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล/ส่วนอาคารสถานที่/งานบริการกลาง)
2. ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย และที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในห้อง รวมถึงไม่กีดขวางต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
3. พื้นที่และอุปกรณ์ภายในห้อง สะอาด ไม่มี หยากไย่ ฝุ่น และคราบสกปรก
4. พื้นที่และสภาพห้องอยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ไม่ชำรุด รั่วซึม เป็นต้น
10. มาตรฐานกลางการดูแลถังดับเพลิง *
1
0.5
0
N/A
1. มีผู้รับผิดชอบของหน่วยงานสำหรับเป็นผู้ประสานหน่วยงานกลาง
2. ไม่มีสิ่งของกีดขวางการเข้าถึงถังดับเพลิงในระยะ 50 ซม.
3. มีป้ายแสดงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินติดต่อเมื่อเกิดไฟไหม้ (075-673392/3392)
11. มาตรฐานกลางตู้น้ำดื่ม *
1
0.5
0
N/A
1. จัดทำป้ายบ่งชี้จุดให้บริการ ตู้น้ำดื่ม และระบุผู้ประสานงาน
2. ตู้น้ำดื่ม ต้องมีถังพักน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งที่อยู่ในสภาพสะอาดและพร้อมใช้งาน (น้ำไม่ล้นถังพัก)
3. มีถังขยะรองรับและควรมีฝาปิด
12. มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร *
1
0.5
0
N/A
1. บริเวณรอบๆ อาคาร ต้องมีความเป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีกองขยะ หรืออุปกรณ์ที่เป็นอันตรายวางทิ้งไว้
2. บริเวณโรงจอดรถ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด บริเวณที่จอดมีความปลอดภัย และมีการกำหนดบริเวณที่ห้ามจอด (ถ้าจำเป็นต้องมี)
3. มีวิธีการที่ทำให้หน่วยงานทราบจำนวนบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานในช่วงเวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน โดยต้องสามารถทราบสถานะความปลอดภัยรายบุคคลได้ในเวลาอันรวดเร็ว”
4. หากมีวิธีการในการสร้างวินัยในการจอดรถให้เป็นระเบียบ และสะดวกต่อการสัญจรในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนโปรดระบุ
13. มาตรฐานเรื่องพลังงาน *
1
0.5
0
N/A
1. มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน การลดขยะ การประหยัดน้ำ ลดพลาสติก ลดกระดาษ การแยกขยะ การรีไซเคิล
2. มีการเผยแพร่ให้ปรากฎในเวบ green ของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน
3. การแยกขยะให้ถูกประเภท
14. มาตรฐานพื้นที่ห้องปฏิบัติการ *
1
0.5
0
N/A
1. มีป้ายชื่อห้องปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบ
2. มีระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ เช่น การแต่งกาย ข้อห้าม เป็นต้น
3. ห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย
4. ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา แก๊ส) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย
5. พื้นที่ทำงานสะอาดและไม่มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นวางกีดขวาง
6. โต๊ะปฏิบัติการ/เก้าอี้ มีสภาพพร้อมใช้งาน
7. อ่างล้าง มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ค้างทำความสะอาด
8. ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพพร้อมใช้งาน จัดวางอย่างเหมาะสม
9. สารเคมีบนโต๊ะปฏิบัติการ มีเฉพาะที่ใช้งาน จัดวางอย่างเหมาะสม
10. ของใช้ส่วนตัว|การจัดวางของใช้ส่วนตัว ให้มีการกำหนดพื้นที่วางของใช้ส่วนตัวไม่เกิน 1 ใน 3 ของพื้นที่บนโต๊ะ|มีป้ายระบุคำว่า “ของใช้ส่วนตัว” ที่ลิ้นชักของโต๊ะทำงานหรือตู้ใต้เคาน์เตอร์โดยมีรูปแบบเดียวกันในหน่วยงาน|กรณีโต๊ะทำงานที่มีลิ้นสามารถจัดเก็บของใช้ส่วนตัวได้ไม่เกิน 1 ลิ้นชัก หรือจัดหาตู้มาเพื่อจัดเก็บของใช้ส่วนตัวได้ไม่เกิน 1 ตู้
11. อุปกรณ์สำนักงาน|กรณีเป็นลิ้นชัก ให้ มีป้ายระบุคำว่า “อุปกรณ์สำนักงาน” มีรูปแบบเดียวกัน|อุปกรณ์สำนักงานมีปริมาณที่เหมาะสมกับความถี่ของการใช้งาน และ ถูกจัดเก็บอย่างเรียบร้อย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน|กรณีมีถาดเอกสาร หรือ ชั้นเอกสาร หรือ ตะแกรง หรือตะกร้า ตามความเหมาะสมของหน้าที่ปฏิบัติงาน
15. มาตรฐานพื้นที่ วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องแก้ว/ผลิตภัณฑ์/ชิ้นงาน *
1
0.5
0
N/A
1. สถานที่เก็บ/ตู้เก็บ/ลิ้นชัก/ชั้นวาง มีสภาพมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม พร้อมใช้งาน
2. วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องแก้ว/ผลิตภัณฑ์/ชิ้นงานที่จัดเก็บ มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. จัดเก็บตรงตามป้ายชื่อระบุ
4. มีรายการแสดง/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องแก้ว/ผลิตภัณฑ์/ชิ้นงาน
16. มาตรฐาน สถานที่เก็บ/ตู้เก็บ/ชั้นวาง สารเคมี *
1
0.5
0
N/A
1. มีชื่อผู้รับผิดชอบและดูแลสถานที่เก็บ/ตู้เก็บ/ชั้นวางสารเคมี
2. สถานที่เก็บ/ตู้เก็บ/ชั้นวางสารเคมี มีความเหมาะสม มั่นคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน
3. มีป้ายบ่งชี้พื้นที่วางสารเคมีที่กำลังใช้งาน พร้อมแสดงขอบเขตที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
4. มีการจัดเก็บสารเคมีตาม SDS จัดวางตรงตามป้ายชื่อที่ระบุหมวด หมู่ หรือตามความเหมาะสม พร้อมทั้งมีรายการหรือบันทึกการจัดเก็บ