มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง


3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม) หมายถึง ปฏิบัติตนเป็นนิสัย
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) หมายถึง ปฏิบัติตนทุกครั้งเมื่อมีเวลาว่าง
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง ปฏิบัติตนได้เป็นส่วนใหญ่
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ปฏิบัติตนได้ปานกลาง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง ปฏิบัติตนได้บ้างโดยมีการกำกับดูแล
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question