Prihláška do kurzu BRIEF COACH TRAINING (ACTP, ACSTH, CCEU)
Prihláška platí vždy pre najbližší beh otvoreného kurzu, ktorý otvárame 1 - 2x ročne (spravidla jar, jeseň).
Na získanie CCEU pre obnovenie certifikácie ICF alebo SAKo sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka, budete zaradený/á do práve prebiehajúceho kurzu.

Organizátor:
Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica v spolupráci s inštitútom SolutionSurfers, Luzern, Švajčiarsko
www.kouc.sk, info@kouc.sk, +421 905 726 916

Potvrdenie prihlášky je podmienené súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré si, prosím, prečítajte na http://www.kouc.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.

Podrobné info o produkte nájdete na http://www.kouc.sk/kurzy_koucingu/brief-coach-training-i-iii-actp/.

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad a certifikát.
Účastník
Priezvisko a meno, titul *
Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad a certifikát.
Vaša odpoveď
Prihlasujem sa na: *
Povinné
Mám záujem o ubytovanie s možnosťou raňajok (30 - 42 EUR/os./noc) *
Povinné
Trvalé bydlisko *
PSČ a mesto, ulica a č.
Vaša odpoveď
Pozícia v organizácii *
Vaša odpoveď
Rok narodenia *
Vaša odpoveď
Kontaktný telefón *
Vaša odpoveď
E-mail (podľa možnosti taký, ktorý zostane v platnosti aj po prípadnej zmene zamestnania) *
Vaša odpoveď
Iné možnosti kontaktovania (Skype, Google Hangouts, ...)
Vaša odpoveď
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad
Meno osoby / Názov organizácie *
Vaša odpoveď
Fakturačná adresa *
PSČ a mesto, ulica a č.
Vaša odpoveď
IČO (ak nemáte, zadajte 0) *
Vaša odpoveď
DIČ alebo IČ DPH (ak nemáte, zadajte 0) *
Ak ste platca DPH, uveďte svoje IČ DPH
Vaša odpoveď
Korešpondenčná adresa
ak je s niektorou hore totožná, stačí napísať: "bydlisková" alebo "fakturačná"
Vaša odpoveď
Poznámky
Doplňte, prosím, iné dôležité informácie, napr. špeciálnu stravu (druh diéty), žiadosť o vystavenie zálohovej faktúry, podmienky dohodnuté so zástupcom dodávateľa kurzu, atď.
Vaša odpoveď
Z akých zdrojov som sa dozvedel/a o produktoch a službách spoločnosti Co/Man: *
Povinné
Odoslaním tejto prihlášky potvrdzujem prihlásenie uvedenej osoby do kurzu Brief Coaching. *
a súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami, uvedenými v záhlaví tejto prihlášky.
Povinné
Doplňujúce informácie
Cena kurzu zahŕňa: prípravu a realizáciu kurzu, štartovací balík a ostatné kurzové materiály a pomôcky, priestory a techniku, občerstvenie počas prestávok, konzultácie resp. koučovanie s lektorkou v medzičasoch medzi modulmi, telekonferencie a teleclassy v medzičase, slávnostné ukončenie kurzu, záverečnú skúšku na úrovni PCC s Dr. Petrom Szabom, MCC (pri ACTP kurze), vystavenie medzinárodne platného osvedčenia o absolvovaní vzdelávania akreditovaného ICF (osvedčenie ACSTH alebo certifikát ACTP, SolutionSurfers International Luzern).

Ubytovanie a strava (raňajky, obedy, večere) nie sú zahrnuté v cene kurzu, stravovanie zabezpečujeme v okolitých penziónoch.

Garancia: V prípade, že účastník zaplatí vopred poplatok za celý kurz a po 1. module sa rozhodne kurz ukončiť, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované moduly. Ak dôvodom odstúpenia bude nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj zaplatenú úhradu za absolvovaný prvý modul.

Až pripísaním kurzového poplatku na účet Co/Man bude Vaša registrácia do kurzu záväzná, čo Vám potvrdíme e-mailom a pošleme ďalšie informácie potrebné k príprave na kurz.
Odoslaním tejto prihlášky súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EU o GDPR (viac info nájdete tu: http://www.kouc.sk/zasady-spracovavania-a-ochrany-osobnych-udajov/ *
Ako účastník/čka kurzu uvedený/á v tejto prihláške vyhlasujem, že dobrovoľne súhlasím s poskytnutím svojich osobných údajov: meno a priezvisko, rok narodenia, údaje pre kontakt a korešpondenciu. Tieto osobné údaje poskytujem dodávateľovi kurzu na účely evidencie v databáze zákazníkov a v knihe osvedčení a tiež na účely vystavenia osvedčenia o absolvovanej vzdelávacej aktivite. Súhlasím tiež s tým, aby dodávateľ kurzu spracúval poskytnuté osobné údaje a doklady kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií na účely evidencie v databáze zákazníkov a používal ich v komunikácii so mnou aj po ukončení kurzu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Povinné
Odoslať
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento formulár bol vytvorený v doméne Co/Man. Ohlásiť zneužitie