แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้บริการอินเตอร์เน็ต ภายในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
แบบประเมินนี้ไม่รับคำตอบอีกแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน
This form was created using Google Forms. Create your own