CUESTIONARIO SOBRE O USO DO GALEGO. 2018-2019. ALUMNADO
Este cuestionario é totalmente anónimo. Faise para saber o coñecemento e uso do galego por parte de toda a comunidade educativa.
Contesta todas as preguntas e despois dálle a ENVIAR.
Grazas pola túa colaboración
En que lingua... *
Galego
Castelán
As dúas por igual
Máis galego
Máis castelán
aprendiches a falar?
Que lingua empregas habitualmente ... *
Galego
Castelán
As dúas por igual
Máis galego
Máis castelán
ao longo do día?
na casa?
cos amigos/as?
no instituto?
cos descoñecidos?
Excluíndo as clases de idiomas (Castelán, Francés, Galego, Inglés ou seccións bilingües) en que lingua... *
Galego
Castelán
As dúas por igual
Máis galego
Máis castelán
falas cos teus compañeiros/as?
falas cos profesores/as?
empregas co persoal non docente
escribes?
empregas nos exames?
Actualmente, en que lingua cres que ... *
Galego
Castelán
As dúas por igual
escribes mellor?
falas mellor?
entendes mellor?
les mellor?
Como consideras a túa competencia para empregar o galego? *
Que che resulta máis difícil en galego? *
Que lingua emprega ... *
só galego
máis galego que castelán
galego e castelán por igual
máis castelán ca galego
só castelán
o profesorado nas túas clases
En que lingua ...* *
Galego
Castelán
As dúas por igual
Máis galego
Máis castelán
cres que falarás de maior?
che gustaría falar de maior?
cres falarán os rapaces/zas máis novos ca ti?
se falará no 2100 en Galicia?
deberían falar os galegos/as no 2100?
Segundo a túa opinión, que lingua ten unha maior presenza no centro: en rótulos, taboleiros, actividades extraescolares, aula virtual, blogues, ... ? *
Segundo a túa opinión, a presenza do galego no centro: en rótulos, taboleiros. actividades extraescolares, aula virtual... é * *
Sabes cantas materias debes recibir en lingua galega? *
Coñeces que materias tés que recibir en lingua galega? *
Cantas materias recibes en galego *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
totalmente ( explicacións, libro, materais complementarios, exames, ...)
só parcialmente
Prefiro recibir as clases en ... *
Cal é a visibilidade das actividades que organiza o EDLG? * *
A información que tes do EDLG é ... *
En que outros ámbitos recibes ou usas o galego? * *
Required
Valora: "O galego é unha lingua que se debe conservar e transmitir ás xeracións futuras" *
Totalmente en desacordo
Totalmente de acordo
Valora: "Ten o mesmo éxito quen fala galego como o que fala en castelán" *
Totalemente en desacordo
Totalemente de acordo
Valora: "O galego é unha lingua tan apropiada como o castelan para todo" *
Totalmente en desacordo
Totalmente de acordo
Valora : "Paréceme ben que todos os rapaces/zas de Galicia rematen os seus estudos coa mesma competencia nas dúas linguas oficiais" *
Totalmente en desacordo
Totalmente de acordo
Volora:" Saber galego é útil" *
Totalmente en desacordo
Totalmente de acordo
Submit
This form was created inside of IES David Buján. Report Abuse