Pyetësor për vlerësimin e mësimdhënësve në  Fakulteti i Shkencave Teknologjike/             Анкета за оцена на наставниците при Факултет за технолошки науки
Të nderuar studentë,
Në kuadër të vlerësimit të mësimdhënies në fakultetet e Universitetit ‘’Nënë Tereza’’ – Shkup, përmes këtij pyetësori mund tëjepni vlerësimin tuaj rreth asaj se sa jeni të kënaqur nga cilësia e mësimdhënies së profesorëve dhe asistentëve tuaj për secilën lëndë të semestrit. Përgjigjet tuaja të sinqerta mund të vënë në pah mangësitë dhe vështirësitë gjatë mësimdhënies dhe kështu të kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies. Nëse nuk mund tëzgjidhniasnjë vlerësim ose ndonjë i tillë nuk është relevant për mësimdhënës të caktuar zgjidheni përgjigjen ‘’nuk mund ta vlerësoj’’. Ju lutemi zgjidhni notën që jepni si vlerësim duke shënuar fushën e përgjigjes së zgjedhur (për shembull me X).

Почитувани студенти,
Во рамки на вреднување на наставата на факултетите на Универзитетот „Мајка Тереза“ – Скопје, со помош на овој прашалник може да го оцените своето задоволство од квалитетот на наставата на Вашите наставници и асистенти за секој предмет од семестарот. Вашите искрени одговори може да укажат на недостатоците и тешкотиите во наставата и да придонесат за подобрување на нејзиниот квалитет. Ако некоја оцена не можете да ја дадете или не е применлива за одреден наставник изберете го одговорот „не можам да проценам“. Ве молиме, сите оцени да ги дадете со прецртување на полето на избраниот одговор (пример Х ).
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Programi studimor / Студиска програма *
Semestri / Семестар *
Profesori-Asistenti  / Професор-Асистент *
Profesori-Asistenti  / Професор - асистент Nëse në pyetjen Profesor-Asistent keni zgjedhur Tjetër, shënoni për cilin profesor është plotësuar pyetësori dhe për cilën lëndë / Доколку во прашањето Професор-Асистент си избал Друг, запиши за кој професор е пополнет анкетнитот прашалник
Lënda / Предмет *
 Lënda / Предмет.   Nëse në pyetjen  Lënda   keni zgjedhur Tjetër, shënoni për cilin  lëndë  është plotësuar pyetësori / Доколку во прашањето Предмет си избал Друго, запиши за кој предмет е пополнет анкетнитот прашалник
A. Të dhëna të përgjithshme mbi studentin/ А. Општи податоци за студентот
Gjinia/ Пол *
Sa jeni prezent në mësim  tek profesori në fjalë / Kолку често сте присутни на наставата кај овој /ова предавач/предавачка? *
Cili ka qenë interesi juaj për përmbajtjet që trajton lënda në fillim të mësimit? / Каков беше Вашиот интерес на почетокот од наставата  за содржините кои ги обработува предметот? *
Cilat janë notat më të shpeshtë në indeksin Tuaj? / Каква оценка  Ви е најчеста во индексот? *
  Çfarë note prisni nga kjo lëndë?/Која оценка ја очекувате од овој предмет? *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universiteti Nënë Tereza. Report Abuse