แบบประเมินการทัศนศึกษาการประชุมวิชาการประจำปี 2555 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA Annual Conference 2012: NAC2012)

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2555
ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมกิจกรรม

  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม

  การรับรู้ข้อมูลกี่ยวกับกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
  ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
  คามเหมาะสมของรูปแบบการทำกิจกรรม
  Please enter one response per row
  การติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกต่างๆ
  ความพร้อมความสามารถของวิทยากร
  การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วนร่วม
  Please enter one response per row
  ความสะดวกสบายในการเดินทาง
  ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
  ความพอเพียงของอาหารว่าง
  Please enter one response per row
  ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
  สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อไป
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมนี้อีกหรือไม่ในครั้งถัดไป

  This is a required question

  ตอนที่ 4 ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ

  This is a required question