แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสืบค้นข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ศูนย์รักษ์ศิลป์

  This is a required question

  คำชี้แจง

  แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสืบค้นข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ศูนย์รักษ์ศิลป์ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการของระบบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย โดยแบ่งระดับการประเมินดังต่อไปนี้ ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด/ดีที่สุด ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก/ดี ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย/ควรปรับปรุง ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด/ต้องปรับปรุงอย่างมาก คำถามที่มีเครื่องหมาย * ต่อท้าย หมายถึง ต้องตอบคำถามข้อนั้น หากเว้นว่าง ระบบจะไม่สามารถส่งคำตอบได้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question