แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย Moodle Program
คำชี้แจง
1.แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบผลการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle Program ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป
2.ความคิดเห็นที่ท่านตอบนี้จะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานและคำตอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น
3.แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของลักษณะการใช้งานของเว็บไซต์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง กรุณาเลือกในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน
เพศ *
สถานภาพ *
ตอนที่2 ประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
ด้านการออกแบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความน่าสนใจของสี ภาพประกอบ
ความเหมาะสมของการจัดวางส่วนต่างๆภายในหน้าจอ
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
ด้านการทำงานของระบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
ความง่ายในการใช้งาน
ประสิทธิภาพในการประมวลผลของข้อมูล
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
การจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle Program ช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจในรายวิชานั้นๆได้มากขึ้น
การจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle Program ทำให้มีการติดต่อสื่อสารตลอดเวลาระหว่างผู้สอนและผู้เรียนและผู้ร่วมชั้น
การจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodleทำให้นิสิตมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะต้องติดตามการส่งการบ้าน รายงานแก่อาจารย์ โดย อาจารย์จะกำหนดช่วงระยะเวลาในการส่งการบ้านหรือรายงาน
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านMoodle Program
ตอนที่3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในกาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy