นักบริหารยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่1-3
จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
รายละเอียดโครงการ
โปรดเลือกรุ่นที่ต้องการเข้ารับการอบรม *
หมายเหตุ รุ่นที่ 1 อบรม วันที่ 1 , 2 , 3 , 9 และ 10 กรกฎาคม 2563 และ รุ่นที่ 2 อบรม วันที่ 22 , 23 , 24 , 30 และ 31 กรกฎาคม 2563(ปิดรับสมัครแล้ว)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด
3. เป็นผู้ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้เข้าร่วมการอบรม
หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการอบรมจากต้นสังกัด

*** โปรดส่งหลักฐานมาที่อีเมล yingyos.c@nida.ac.th หลังจากที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมให้ทราบทางเว็บไซท์ ***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
• รุ่นที่ 1 รับสมัครบัดนี้ – 22 มิถุนายน 2563 / ประกาศรายชื่อ 25 มิถุนายน 2563
• รุ่นที่ 2 รับสมัครบัดนี้ – 13 กรกฎาคม 2563 / ประกาศรายชื่อ 16 กรกฎาคม 2563
• รุ่นที่ 3 รับสมัครบัดนี้ – 10 สิงหาคม 2563 / ประกาศรายชื่อ 13 สิงหาคม 2563
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy