Cytundeb Chromebooks Disgyblion
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
Cytundeb Defnydd Derbyniol y Chromebooks 2020
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Enw llawn y disgybl *
Blwyddyn / Year *
Dosbarth / Class *
Eiddo Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern yw’r Chromebook // The Chromebook is the property of Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. *
Required
Mae’r Chromebook wedi ei fenthyg i ddisgyblion ar gyfer eu hamser fel disgybl ym Mro Edern. Os yw disgybl yn gadael, mae angen ei ddychwelyd ar unwaith // The Chromebook has been lent to pupils for the duration of their time as a pupil at Bro Edern. If pupils leave, it must be returned immediately *
Required
Mae’r Chromebook wedi cael ei brynu gan yr ysgol i helpu disgyblion gyda gwaith ysgol yn unig // The Chromebook has been bought by school to help pupils with their school work only *
Required
Dim ond i gyfrif Hwb swyddogol deiliad y Chromebook y gellir logio i mewn. Ni chaiff disgybl arall logio i mewn ac ni ellir logio i mewn gydag unrhyw gyfrif gwahanol, heblaw am un Hwb y disgybl // The Chromebook may only be logged into by using the official Hwb login of the pupil assigned to that Chromebook. Pupils may not log in to each other's Chromebooks and no-one may log in using any other account. *
Required
Bydd yr Chromebook yn cynnwys gwaith ysgol yn unig, nid yw i gael ei ddefnyddio i storio unrhyw wybodaeth o’r cartref, e.e. unrhyw ffeiliau, lawrlwythiadau, lluniau, fideos // The Chromebook will contain school work only, it should not be used to store any information from home, e.g. any files, downloads, photos, videos. *
Required
Nid oes hawl lawrlwytho unrhyw ddefnydd pellach e.e. apps, caneuon, fideos, gemau ar yr Chromebook // Pupils may not download any further material e.g. apps, songs, videos, games on your Chromebook *
Required
Ni chaniateir rhoi manylion cerdyn credyd unrhyw riant ar Chromebook ysgol // No parent’s credit card may be associated with a school Chromebook *
Required
Ystyrir hacio mewn i system weithredu’r Chromebook yn drosedd ddifrifol iawn yn erbyn eiddo’r ysgol. Mae hyn yn achosi i warant yr Chromebook fod yn annilys a bydd hyn yn cael ei gosbi’n llym iawn // Hacking into the operating system of the Chromebook is considered a very serious offence against school property. This causes the Chromebook warranty to be null and void and will be seriously punished. *
Required
Rhaid i'r Chromebook fod ar gau ar bob achlysur nad yw'n cael ei ddefnyddio // The Chromebook must be closed if not in use *
Required
Mae’r Chromebook yn declyn sydd yn cyfrannu tuag at wella’r dysgu ym Mro Edern, nid tynnu sylw oddi wrth y dysgu // The Chromebook is a tool designed to enhance learning at Bro Edern, not to distract from it *
Required
Dim ond yr athrawon ym Mro Edern fydd yn penderfynu pryd fydd e’n addas i ddisgyblion ddefnyddio’r Chromebooks mewn gwersi // Only the teachers at Bro Edern will decide when it is suitable to use your Chromebook in a lesson. *
Required
Gall y Chromebooks gael eu casglu a’u harchwilio ar hap gan yr ysgol ar unrhyw adeg a rhaid eu trosglwyddo’n syth i’r staff // The Chromebooks can be recalled and inspected by school at any time during spot checks and must be handed over immediately *
Required
Ni ddylai disgyblion ddisgwyl fod cynnwys y Chromebook yn aros yn breifat, mae’r holl waith ar y Chromebook yn cael ei ystyried yn waith ysgol ac mae mynediad iddo gan yr ysgol bob amser // Pupils should not expect that the content of their Chromebook remains private, all work on the Chromebook is classified as schoolwork and can be accessed by school at all times. *
Required
Yn amlwg, ni ddylai disgyblion ddefnyddio'r Chromebook (nac unrhyw ddyfais arall) i fod yn gas i bobl eraill, gan gynnwys seibr fwlio o bob math na defnyddio iaith annerbyniol tuag at eraill. Bydd unrhyw ymddygiad ar-lein annerbyniol yn golygu y bydd yr ysgol yn cymryd y ddyfais yn ôl // Clearly, pupils should not use their Chromebook (nor any other device) to be nasty to other people, including any type of cyber bullying nor use any inappropriate language. Any unacceptable online behaviour will lead to the school confiscating the Chromebook *
Required
Os oes achlysur ble mae’r cytundeb a amlinellir yn y ddogfen hon yn cael ei dorri, mae gan yr ysgol yr hawl i rwystro mynediad i’r Chromebook hyd nes y ceir trafodaethau pellach gyda’r Uwch Dîm Arwain, y Tîm Digidol, y disgybl a’r rhieni // In the event of breaching the agreement outlined in this document, the school reserves the right to withdraw access to your Chromebook pending further discussion with Senior Leadership Team, the Digital Team, the pupil and parents. *
Required
Mae hawl gan yr ysgol addasu’r cytundeb hwn ar unrhyw achlysur. Byddwn yn rhoi gwybod i ddisgyblion a’u rhieni am unrhyw newidiadau // The school reserves the right to amend this document at any time. Pupils and parents will be made aware of any changes. *
Required
Dim ond Chromebooks swyddogol Bro Edern a ganiateir yn yr ysgol. Ni chaniateir i ddisgyblion ddefnyddio unrhyw ddyfeisiau eraill, gan gynnwys eu ffôn // Only official Bro Edern Chromebooks are allowed in school. Pupils are not permitted to use any other devices, including their phones. *
Required
Rhaid gofalu am y Chromebook ar bob achlysur. Ni ddylid ei adael yn rhydd yn unman oherwydd nid yw’r yswiriant yn talu os ydych chi’n colli eich Chromebook. // The Chromebook must be cared for at all times. It should not be left around because the insurance does not pay if the Chromebook is lost *
Required
Os yw disgybl yn colli’r Chromebook, cyfrifoldeb y rhieni / gwarcheidwaid yw talu’r ysgol am un newydd. Eiddo’r ysgol fydd yr Chromebook newydd // If a pupil loses the Chromebook, it is the parent / guardian’s responsibility to pay the school for a new one. The new Chromebook will be the property of the school. *
Required
Os oes Chromebook yn cael ei ddwyn, cyfrifoldeb rhiant / gwarcheidwad yw rhoi gwybod i’r heddlu a darparu Rhif Trosedd a’r dogfennau priodol i’r ysgol. // If the Chromebook is stolen, it is the responsibility of the parent / guardian to inform the police and supply the school with a Crime Number and any relevant documentation. *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hwb. Report Abuse