แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 (50 ชั่วโมง )
สาขาวิชา *
ด้านเนื้อหา : หลังจากท่านอบรมแล้ว ท่านได้รับความรู้เพิ่มขึ้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านเนื้อหา : ท่านคิดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านเนื้อหา : เนื้อหาหลักสูตรโดยรวมเหมาะสมกับระยะเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านวิทยากร : ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านวิทยากร : การเตรียมการสอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านวิทยากร : จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านวิทยากร : ถ่ายทอดเนื้อหาได้เข้าใจและชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านวิทยากร : เทคนิคการสอนน่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านวิทยากร : เนื้อหาที่สอนคล้องกับหัวข้อหลักสูตร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านวิทยากร : การรักษาเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการดำเนินงาน : โสตทัศนูปกรณ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการดำเนินงาน : เครื่องคอมพิวเตอร์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านภาพรวม : โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
หลักสูตรที่ต้องการอบรมเพิ่มเติม *
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy