පාඨමාලා ඉල්ලුම් පත්‍රය
*පාඨමාලා ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු මාර්ගගත ක්‍රමයට (Online) හෝ දුරකතන මාර්ග ඔස්සේ පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කොට ඇත.

ඔබ තෝරා ගනු ලබන පාඨමාලාවේ වැඩි දුර විස්තර සඳහා හෝ යම් කිසි තාක්ෂණික සහයක් අවශ්‍ය වේ නම් පහත දුරකතන අංක ඔස්සේ විමසන්න.
Hotline: +94 77 2175779 | +94 77 1664184
Website: www.lms.fmheart.lk
E-mail: Academy@fmheart.lk
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ඉල්ලුම් කරනු ලබන පාඨමාලාව *
ඔබ පාඨමාලාව හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන ආකාරය වන්නේ *
මුලකුරු සමඟ නම *
ලිපිනය *
පාඨමාලාව සමඟ නොමිලේ ලබාදෙන උපකාරක පොත් කට්ටලය හා පාඨමාලා අවසානයේ ලබා දෙනු ලබන වටිනා සහතික පත්‍රය නිවසට යොමු කරන බැවින් නිවැරදිව ලිපිනය සඳහන් කරන්න.
දිස්ත්‍රිකය *
දුරකථන අංකය *
WhatsApp සඳහා වෙනම අංකයක් වේ නම් එම අංකය දෙවනුව සඳහන් කරන්න EX: 0770000000/0770000123
අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ ගුණාත්මක භාවය
Zoom ඔස්සේ මාර්ගගත ක්‍රමයට දේශන පවත්වන බැවින් ඔබේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ ස්භාවය නිවැරදිව සඳහන් කරන්න
Clear selection
ලියාපදිංචි ගාස්තු රු.1000/= ගෙවීමට බලාපොරොත්තු වන ආකාරය *
ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවීමට බලාපොරොත්තු වන දිනය *
*ඔබ ලියාපදිංචි ගාස්තු රු.1000=/ ජූලි මස 10 වන දිනට පෙර ගෙවා අදාළ රිසිට් පත 0771664184 යන WhatsApp අංකයට ඒවා තබන්න.
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy