แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในระบบ online และ offline
โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความคิดเห็น/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
น้อยที่สุด (1)
มากที่สุด (5)
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
น้อยที่สุด (1)
มากที่สุด(5)
ด้านการนำความรู้ไปใช้
1. การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระบบ online
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
2. ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา Concept /ภาพรวม DLIT Portable Classroom
น้อยที่สุด (1)
มากที่สุด ()5
3. การบริหารจัดการสื่อ DLIT Portable Classroom
น้อยที่สุด(1)
มกาที่สุด(5)
4. ตัวชี้วัดมาตรฐาน DLIT สำหรับโรงเรียน
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
5. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
น้อยที่สุด (1)
มากที่สุด (5)
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
ด้านการจัดการ สถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
2.ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
3. ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
4. อาหารมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ข้อเสนอแนะในการประชุมฯครั้งนี้
Your answer
2. หัวข้อที่ท่านต้องการให้จัดประชุมครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms