แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในระบบ online และ offline
โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความคิดเห็น/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ *
น้อยที่สุด (1)
มากที่สุด (5)
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ *
น้อยที่สุด (1)
มากที่สุด(5)
ด้านการนำความรู้ไปใช้
1. การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระบบ online *
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
2. ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา Concept /ภาพรวม DLIT Portable Classroom *
น้อยที่สุด (1)
มากที่สุด ()5
3. การบริหารจัดการสื่อ DLIT Portable Classroom *
น้อยที่สุด(1)
มกาที่สุด(5)
4. ตัวชี้วัดมาตรฐาน DLIT สำหรับโรงเรียน *
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
5. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล *
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน *
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา *
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม *
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม *
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ *
น้อยที่สุด (1)
มากที่สุด (5)
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม *
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
ด้านการจัดการ สถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
2.ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ *
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
3. ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
4. อาหารมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด(1)
มากที่สุด(5)
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ข้อเสนอแนะในการประชุมฯครั้งนี้
Your answer
2. หัวข้อที่ท่านต้องการให้จัดประชุมครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms