แบบสอบถามการวิจัย

  เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมนิตยสารดิจิตอลแบบเสียค่าบริการ กรณีศึกษานิตยสารผู้ชาย"

  คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำสารนิพนธ์หลักสูตรการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อหวังว่าเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ รวมทั้งเป็นข้อมูลทางวิชาการไว้สำหรับเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ผลของการศึกษาในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวผู้ตอบแบบสอบถาม ฉะนั้นผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านช่วยกรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง ให้ครบทุกข้อ ตามความเห็นของท่าน ข้อมูลที่ท่านตอบทั้งหมดจะถือเป็นความลับและจำนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวม

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรม และทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้และคุณลักษณะของนิตยสารดิจิตอลผู้ชายแบบเสียค่าบริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  นิตยสารดิจิตอลมีเนื้อหาแบบมัลติมีเดียหรือสื่อประสม ที่มีทั้งเนื้อหาในรูปแบบของ PDF, ภาพนิ่งและวิดีโอ ซึ่งไม่มีในนิตยสารเล่ม
  นิตยสารดิจิตอลสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารและโต้ตอบเนื้อหาในลักษณะของ Interactive เช่น การย่อขยายภาพหรือการหมุนภาพวัตถุให้เห็นทุกด้านบนหน้าจอ ซึ่งไม่มีในนิตสารเล่ม
  นิตสารดิจิตอลสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านลิงค์เพื่อหาข้อมูลเนื้อหาที่สนใจเพิ่มเติมได้ (Hyperlink) ซึ่งไม่มีในนิตยสารเล่ม
  นิตยสารดิจิตอลจะไม่กลายเป็นขยะล้นโลก
  นิตยสารดิจิตอลมีราคาถูกกว่านิตยสารเล่ม
  Please enter one response per row
  นิตยสารดิจิตอลมีความทันสมัยเข้ากับยุคสมัยของสังคม สอดคล้องกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่
  นิตยสารดิจิตอลเข้ากันได้กับไลฟ์สไตล์ของฉันและกลุ่มเพื่อนของฉัน
  นิตยสารดิจิตอลเหมาะที่จะทำให้ฉันได้รับข้อมูลที่สื่อสารได้ทันทีเพราะฉันเป็นคนทันสมัย
  Please enter one response per row
  นิตยสารดิจิตอลสามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในตัวเครื่อง มีความสะดวกต่อการพกพา
  นิตยสารดิจิตอลมีความง่ายต่อการใช้งานเพราะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างคีย์บอร์ดและเมาส์ ทำให้เกิดการใช้งานและการสั่งงานได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส
  นิตยสารดิจิตอลเรียนรู้ด้วยตนเองได้ง่าย
  Please enter one response per row
  มีโอกาสได้ทดลองใช้นิตยสารดิจิตอล โดยให้ดาวน์โหลดฟรีและไม่มีเงื่อนไขผูกมัดให้เป็นสมาชิก
  ในระหว่างการทดลองใช้สามารถขอคำแนะนำ/ให้ข้อเสนอแนะจากผู้ผลิตนิตยสารดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่อง
  Please enter one response per row
  เพื่อนในกลุ่มส่วนใหญ่ใช้นิตยสารดิจิตอลทำให้เห็นถึงประโยชน์ของมันอย่างใกล้ชิด
  มีโอกาสได้ศึกษาถึงข้อดีข้อเสียในการใช้นิตยสารดิจิตอลผ่านเว็บบอร์ดและช่องทางการสื่อสารในอินเตอร์เน็ตต่างๆ
  Please enter one response per row
  This is a required question