Mezötúri Lokálpatrióta Egyesület - jelentkezési lap

A Mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület tagságra vonatkozó szabályozása:

"Az egyesület tagjai

(1) Az egyesületnek tagja lehet bármely közügyek gyakorlásától el nem tiltott magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, továbbá a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az egyesület céljával egyetért, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és a tagdíjat megfizeti. A tag személyére az egyesület tagjai és az elnökség javaslatot tehetnek. A felvételi eljárás a tagjelölt belépési nyilatkozatának az elnökséghez eljuttatásával kezdődik, amelyhez csatolta az egyesület 2 tagjának írásos ajánlását és felvételéhez az elnökség minősített többséggel meghozott határozatával hozzájárul.

(2) Az elnökség tagfelvételi kérelmet elutasító határozata ellen az egyesület legfőbb szervéhez, a közgyűléshez címzett, de az elnökséghez benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés kérdésében a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

(3) Az egyesületi tagdíjat első alkalommal a belépési nyilatkozat elnökség általi elfogadását (tagfelvétel) tartalmazó írásbeli értesítés kézhezvételét követő tizenöt napon belül, majd külön erre irányuló írásbeli felhívás nélkül is tárgyév március hó 31. napjáig bevételi pénztárbizonylat ellenében, készpénzben, vagy banki átutalással kell megfizetni. Az éves tagdíj mértékéről a közgyűlés évente határoz.

(4) A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, őrzi.

(5) A tag jogai:

a) Az egyesület természetes személy tagja és jogi személy tagjának, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező tagjának képviselője az egyesület bármely tisztségére megválasztható, feltéve, hogy büntetlen előéletű, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és vele szemben a jogszabályokban, illetve jelen alapszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fent.

b) Részt vehet az egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein. Felszólalhat, szavazati jogával élhet.

c) Javaslatokat, indítványokat tehet, kezdeményezhet.

d) Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
- Alanyi jogon látogathatja az egyesület rendezvényeit
- Kérvényezheti az egyesület, és az egyesület fenntartásában működő intézmény szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételét
- Az egyesület vezetésének vagy a közgyűlés döntése alapján az egyesület céljait szolgáló továbbképzésen részt vehet.

e) Jogosult betekinteni az egyesület irataiba a következők betartásával:
- az egyesület működésével kapcsolatos iratokba az elnökkel történő egyeztetést követően betekinthet;
- a betekintést kérő kötelezettséget vállal mások személyiségi jogainak tiszteletben tartására;
- az iratok a titkársági irodában tekinthetők meg az elnökség egyik tagjának jelenlétében;
- a személyiségi jogokat nem sértő iratokról illetve adattartalomról másolat készíthető.

(6) A tag kötelezettségei:

a) Az egyesület alapszabályának betartása.
b) A tagdíj rendszeres befizetése.
c) Az egyesületet erkölcsi támogatása, a kívülállók tájékoztatása annak feladatáról, jellegéről."

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question