แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1. ท่านได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์/การลดการตีตรา และการอยู่ร่วมกัน
2.กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ตรงกับความต้องการของท่าน
3. ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆในการจัดกิจกรรม
4. ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่างๆในการจัดกิจกรรม
5. รูปแบบของกิจกรรมมความน่าสนใจ
6. กิจกรรมเปิดกว้างให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
7. สามารถเข้าถึงกิจกรรมต่างๆได้โดยง่าย
8. การสนับสนุนจากผู้บริหารในการให้เข้าร่วมกิจกรรม
9. ได้รับความสะดวกในการสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
10. ความสะดวกใจ/สบายใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
11. ความพึงพอใจภาพรวมต่อกิจกรรมฯ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service