แบบประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1รายงานภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2)
ให้รายงานภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ ดร.เกดิสินี 089-2780495
โรงเรียน *
Your answer
ศูนย์เครือข่ายฯ *
Your answer
ชื่อ-สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน *
Your answer
เบอร์โทร *
Your answer
อีเมลล์ผู้บริหาร
Your answer
1.โรงเรียนมีการจัดทำแผนงาน/โครงการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" *
2.มีการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” *
3.โรงเรียนได้ระบุประเด็นต่อไปนี้ไว้ในแผนงาน/โครงการ
3.1 โรงเรียนได้ระบุแนวทางการดำเนินงานไว้ในแผนงาน/โครงการคู่มือ *
3.2 โรงเรียนได้ระบุเป้าหมายไว้ในแผนงาน/โครงการ *
3.3 โรงเรียนได้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ในแผนงาน/โครงการ *
3.4 โรงเรียนได้ระบุระบบการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้า และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (O-NET/NT)ไว้ในแผนงาน/โครงการ *
4.แผนงาน/โครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา *
5.โรงเรียนมีแผนการนิเทศติดตามและประเมินผลแผนงาน/กิจกรรม4H ตามโครงการ *
6.ครูจัดทำสมุดนิเทศหรือมีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน *
7.ครูใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลกิจกรรม/แผนงานอย่างหลากหลาย *
8.โรงเรียนสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมชัดเจน *
9.โรงเรียนมีการจัดทำ Best Practice เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงาน องค์กร ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง *
10.โรงเรียนได้มีการสะท้อน/ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงาน *
11.โรงเรียนได้เสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง *
12.โรงเรียนนำข้อมูลผลการดำเนินงานไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป *
13.โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแนะแนวตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 4H ดังนี้
13.1 HEAD (พัฒนาสมอง) จำนวน/กิจกรรม *
Your answer
13.1.1 HEAD (พัฒนาสมอง) ชื่อกิจกรรม (กรณีกรอกบรรทัดต่อไปให้กดปุ่ม Enter) *
Your answer
13.2 HEART (พัฒนาจิตใจ) จำนวน/กิจกรรม *
Your answer
13.2.1 HEART (พัฒนาจิตใจ) ชื่อกิจกรรม (กรณีกรอกบรรทัดต่อไปให้กดปุ่ม Enter) *
Your answer
13.3 HAND (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) จำนวน/กิจกรรม *
Your answer
13.3.1 HAND (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) ชื่อกิจกรรม (กรณีกรอกบรรทัดต่อไปให้กดปุ่ม Enter) *
Your answer
13.4 HEALTH (พัฒนาสุขภาพ) จำนวน/กิจกรรม *
Your answer
13.4.1 HEALTH (พัฒนาสุขภาพ) ชื่อกิจกรรม (กรณีกรอกบรรทัดต่อไปให้กดปุ่ม Enter) *
Your answer
14.โรงเรียนได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" *
15.ครูมีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" *
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน *
Your answer
เบอร์โทร *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service