แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

คําชี้แจง
แบบประเมินความพึงพอใจนี้เป็นส่วนหนี่งของการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีต่อระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีต่อระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

หมายเหตุ คู่มือการใช้งานระบบสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link : goo.gl/9c5E7Z

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเลือกตัวเลือกที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. ตำแหน่ง *
5. ประสบการณ์ในการทำงาน *
6. ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ *
7. ประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เน็ต *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service