สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ามีความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
The form สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ามีความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. Report Abuse