แบบนิเทศ ติดตามการใช้ ECHO ENGLISH APPLICATION (สำหรับผอ.รร.,ศึกษานิเทศก์,ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา)
รายงานครั้งที่ ... *
ตำแหน่ง *
สังกัด *
เพศ *
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศในการใช้ Application Echo English ร่วมก้บผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง *
2. การประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้ Application Echo English ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ *
3. การนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้ Application Echo English ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง *
4. การสะท้อนผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้ Application Echo English ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง *
5. การรายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้ Application Echo English ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง *
6. การนำผลรายงานการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้ Application Echo English ไปร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง *
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ภาพการจัดกิจกรรม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน. - Terms of Service - Additional Terms