แบบนิเทศ ติดตามการใช้ ECHO ENGLISH APPLICATION (สำหรับผอ.รร.,ศึกษานิเทศก์,ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา)
รายงานครั้งที่ ... *
ตำแหน่ง *
เพศ *
ชื่อสถานศึกษา *
สังกัด *
อำเภอ *
ตอนที่ 1
1) จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม *
2) จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาที่นำความรู้ Application Echo English ไปใช้ *
3) จำนวนรองผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม *
4) จำนวนรองผู้บริหารสถานศึกษาที่นำความรู้ Application Echo English ไปใช้ *
5) จำนวนครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรม *
6) จำนวนครูผู้สอนที่นำความรู้ Application Echo English ไปใช้ *
7) จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม *
8) จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่นำความรู้ Application Echo English ไปใช้ *
ตอนที่ 2
อบรมขยายผลให้นักเรียน/นักศึกษา เมื่อวันที่/เดือน/ปี พ.ศ.ใด *
MM
/
DD
/
YYYY
1) ผลการจัดอบรมขยายผลให้แก่นักเรียน/นักศึกษา (ผลการปฏิบัติของนักเรียน/นักศึกษา ความพึงพอใจ จุดเด่น และอื่นๆ) *
2) ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา *
3) ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน *
4) ผลที่เกิดจากผู้เรียน *
5) โปรดระบุวิธีดำเนินการของครูผู้สอนที่นำไปใช้ในห้องเรียนที่ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี *
6) ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน *
7) ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน *
8) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา *
ตอนที่ 3
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศในการใช้ Application Echo English ร่วมก้บผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง *
2. การประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้ Application Echo English ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ *
3. การนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้ Application Echo English ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง *
4. การสะท้อนผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้ Application Echo English ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง *
5. การรายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้ Application Echo English ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง *
6. การนำผลรายงานการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้ Application Echo English ไปร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง *
ตอนที่ 4
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ภาพการจัดกิจกรรม
ข้อมูลผู้รายงานข้อมูล
ชื่อ - สกุล *
ตำแหน่ง *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. - Terms of Service - Additional Terms