INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS INFANTILS PER AL CURS 2019-20
INSCRIPCIONS ACTIVITATS INFANTILS
Email address *
COGNOMS NEN/A *
Introduir EN MAJÚSCULES els cognoms de la persona que s'inscriu en l'activitat
Your answer
NOM NEN/A *
Introduir EN MAJÚSCULES el nom de la persona que s'inscriu en l'activitat
Your answer
DNI/NIF DE L'ALUMNE/A *
Introduir el DNI/NIF de l'alumne/a en el següent format 12345678A, sense guions i en majúscules
Your answer
Aquest curs es alumne/a de l'escola Dr. Serés? *
Durant l'any 2019-20, quin curs farà? *
DOMICILI *
Adreça complerta (carrer, número, pis)
Your answer
POBLACIÓ *
Your answer
CODI POSTAL *
Your answer
TELÈFON FIX
Your answer
DADES PERSONALS DE CONTACTE
NOM I COGNOMS PARE / TUTOR *
Your answer
NIF DEL PARE / TUTOR *
Introduïr el NIF en el següent format 12345678A
Your answer
TELÈFON MÒBIL *
Your answer
CORREU ELECTRÒNIC *
Your answer
NOM I COGNOMS MARE / TUTORA *
Your answer
NIF DE LA MARE / TUTORA *
Introduïr el NIF en el següent format 12345678A
Your answer
TELÈFON MÒBIL *
Your answer
CORREU ELECTRÒNIC *
Your answer
L' ALUMNE ES QUEDARÀ AL MENJADOR ?
ACTIVITATS
Seleccionar totes les activitats a les que s'inscriu
Aloha
Infantil: divendres 14:00 - 15:00; Primària : dilluns 16:35 - 18:35
Anglès
Horaris segons grup. Possibilitat de 2 o 3 hores setmanals. Infantil i Primària
Ball esportiu (ATENCIÓ A LES PLACES DISPONIBLES)
### Els alumnes inscrits a partir del 27/09/2019 no podran començar fins el mes de novembre ### P4, P5, 1r, 2n i 3r: dilluns/dimecres i divendres 13:45 - 14:45; 4t, 5é i 6è: dilluns i divendres 12:30 - 13:30.
Catacric i Gran Catacric (TANCAT)
Catacric (P4, P5 i 1r): dilluns i dimecres 13:30 - 14:30; Gran Catacric (2n, 3r i 4t): dilluns i dimecres 12:30 - 13:30.
Dansa
Infantil (P4, P5): dimecres 17:00 - 18:00; Primària i ESO: 17:00 -18:00 -19:00 - 20:00
Dibuix i Pintura (TANCAT)
Infantil (P4 i P5) i Primària: dimecres 17:00 - 18:30, dijous: 17:00 - 18:30 i 17:30 - 19:00
Ioga i meditació per a nens
Infantil: divendres 13:30 - 14:30; Primària: divendres 12:30 - 13:30
Judo
1r, 2n i 3r: dimarts i dijous 13:45 - 14:45; 4t 5é i 6é: dimarts i dijous 12:30 - 13:30
Mecanografia (Oferim nou dia)
3r fins a 6é: dimarts 16:30 - 17:30; divendres 12:30 - 13:30
Natació
Infantil i Primària: Divendres 17:00 - 17:45
Sardanes
Primària: Dimecres 17:00 - 18:00
Tecno-Robòtica
Infantil: 16:30 - 17:30; 1r i 2n: 17:30 - 18:30; 3r fins a 6é: 18:30 - 19:30 o 20:00 (només dijous)
Teatre
P4, P5, 1r, 2n i 3r: dimarts i dijous 13:45 - 14:45; 4t, 5é i 6é: dimarts i dijous: 12:30 - 13:30.
DOMICILIACIONS BANCÀRIES:
NOMÉS PER A LES NOVES INSCRIPCIONS I PER A NO SOCIS DE L'AMPA:

Per formalitzar la inscripció cal fer arribar a l'AMPA el formulari SEPA amb les dades bancàries degudament complimentades, signat i en format original. El formulari es pot descarregar de la pàgina web de l'AMPA: https://www.ampadoctorseres.cat/qui-som/socis/. I es pot fer arribar a l'AMPA dipositant-lo a la bústia de l'escola.

Si l'AMPA ja té aquestes dades, ja sigui perquè és alumne de l'escola o perquè va estar inscrit el curs passat en alguna activitat, no cal fer arribar aquest full.

Fins que l'AMPA no rebi aquest document, la inscripció no es donarà per vàlida i no es podrà iniciar l'activitat.
NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS *
1. L’AMPA es reserva el dret de modificar la programació de la graella, els preus i els canvis d’horaris en funció dels inscrits en cada activitat. 2. La inscripció en qualsevol de les activitats comporta la subscripció d’una assegurança d’accidents per import de 4€ que es cobrarà en la primera quota. 3. Aquells interessats que no siguin socis de l’AMPA de l’Escola Dr. Serés, caldrà que paguin 32€ en concepte de matrícula, que es cobraran al primer rebut. Només és cobrarà una matrícula per cada persona inscrita, independentment del número de activitats a les què s’inscrigui. 4. En el primer rebut es cobrarà la primera i darrera mensualitat del curs. 5. Tant l’alta com la baixa de l’activitat s’haurà de comunicar per escrit a l’AMPA, mitjançant els formularis dissenyats a aquest efecte. 6. Les activitats es regulen segons els usos i reglaments establerts en cadascun dels edificis on s’imparteixen i el incompliment de les normes d’ús pot causar la baixa de l’alumne. 7. En cas d’impagament de la quota mensual, es donarà de baixa a l’alumne. I en cas de devolució del rebut bancari es cobraran 4€ en concepte de despeses bancàries. 8. L’AMPA confirmarà la inscripció definitiva a l’activitat un cop comprovat que hi ha un número d’inscrits suficient per engegar-la. 9. En el cas de baixa de l’activitat, si la baixa es comunica la primera quinzena de mes, no es cobrarà la mensualitat, si es comunica la segona quinzena de mes, es cobrarà tota la mensualitat. 10. En el cas d'altes a activitats un cop iniciada l'activitat, si l'alta es produeix la primera quinzena de mes, es cobrarà tota la mensualitat, si es produeix la segona quinzena, es cobrarà la meitat de la mensualitat.
CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE *
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta de l'AMPA de l'escola Dr. Serés demana el consentiment a pares i mares o tutors/es legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests/es siguin clarament identificables. Indiqui si autoritza o no a que la imatge dels seus fills/es puguin aparèixer en fotografies corresponents a activitats gestionades per l'AMPA i publicades a pàgines web, filmacions destinades a difusió pública no comercial, revistes o publicacions educatives, espais del centre fora de l'aula ordinària: passadissos, tauler d'anuncis,... o altres sistemes de captació d'imatges: CD, DVD...
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES *
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el signant consent en nom propi o en qualitat de representant legal de l’alumne, que les dades incloses en aquest document siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de l’AMPA Dr. Serés d’Alpicat, per a que siguin tractades amb els fins que marquen els estatuts i finalitats de l’associació, poder gestionar el correcte desenvolupament dels serveis i mantenir-los informats de les activitats organitzades. Així mateix autoritzo a comunicar i cedir les dades imprescindibles als monitors, personal i empreses que ens ofereixen serveis per poder portar a terme els serveis i activitats. L’AMPA Dr. Serés d’Alpicat informa als interessats sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, així com la possibilitat de revocar el consentiment prestat, mitjançant escrit acompanyat de copia del document oficial que acrediti la seva identitat per correu ordinari remés a : AMPA Dr. Serés, Plaça Gaudí s/n 25110 Alpicat.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy