فرم عدم حضور در کلاس

لطفا به توضیح زیر دقت فرمائید.