ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
รุ่นที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ *
วัน-เดือน-ปีเกิด : *
Your answer
เลขประจำตัวบัตรประชาชน *
Your answer
อายุ *
Your answer
น้ำหนัก *
Your answer
ส่วนสูง *
Your answer
เชื้อชาติ *
Your answer
ศาสนา *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
Your answer
วุฒิการศึกษา *
ชื่อสถาบันการศึกษา *
Your answer
ปีที่สำเร็จการศึกษา *
Your answer
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน *
Your answer
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร *
Your answer
โทรศัพท์มือถือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ : *
Your answer
ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน 5,000 บาท *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการของโรงเรียนกำหนดไว้ และขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการและข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนโดยตลอดหรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรือข้อความที่ระบุในใบสมัครนั้นเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางโรงเรียนตัดสิทธิ์การเข้ารับการศึกษาทันที *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy