แบบประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
แบบประเมินห้องเรียนและอาคารเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนำผลการประเมินไปพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
*
MM
/
DD
/
YYYY
*
Time
:
สถานะภาพผู้ใช้บริการ *
อาคารเรียน *
ห้องเรียน หรือชื่อห้อง *
Your answer
ปีการศึกษา *
รายละเอียดการประเมินการเรียนการสอน
ระดับค่าคะแนน
5 = ดีเยี่ยม / เหมาะสมดีมาก / มากที่สุด
4 = ดี / เหมาะสมมาก / มาก
3 = พอใช้ / เหมาะสมปานกลาง / ปานกลาง
2 = น้อย / เหมาะสมน้อย
1 = ต้องปรับปรุง / แก้ไข / น้อยมาก
1. ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา *
2. อากาศและระบบระบายอากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสม *
3. ขนาดของเก้าอี้ที่นั่งเรียนมีความเหมาะสม / โต๊ะเก้าอี้อาจารย์เหมาะสม *
4. แสงสว่างในห้องเรียนมีความเหมาะสม *
5. ระบบเครื่องฉายมีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสันถูกต้อง ภาพไม่บิดเบี้ยว *
6. ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟังชัดเจน *
7. พื้นที่ทั้งภายในห้องเรียน ทางเดิน และภายนอกอาคารสะอาด *
8. มีบริเวณที่นั่งพักผ่อนเพียงพอ *
9. ไม่มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก *
10. มีที่ทิ้งขยะในอาคารและบริเวณโดยรอบเพียงพอ *
11. ห้องน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น *
12. ขั้นตอนในการขอใช้ห้องเหมาะสม รวดเร็ว *
13. เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลในการขอใช้บริการรวดเร็ว สะดวก *
14. เจ้าหน้าที่ในอาคารเรียน ให้บริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี *
15. เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ได้ *
16. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในอาคารเรียนอยู่ในระดับใด *
สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงเกี่ยวกับห้องเรียน อาคารเรียน วัสดุ อุปกรณ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Your answer
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Boromarajonani College of Nursing Nonthaburi. Report Abuse - Terms of Service