แบบสอบถาม : การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดเรียนการสอน และช่วยจัดหางานให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะทำงาน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question