แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - นามสกุล / ชื่อหน่วยงาน *
ที่อยู่ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
หน่วยงานที่ท่านขอรับบริการ *
Required
เรื่องที่ขอรับบริกา *
Required
ด้านข้อตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลขั้นตอนในการขอรับบริการ
ความยยุติธรรมในการให้บริการ
การจัดลำดับก่อน - หลัง ในการให้บริการ
การจัดสถานที่ให้บริการประเภทต่างๆ
มีการติดตั้งป้ายแนะนำการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับบริการ
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
การจัดให้มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ
ด้านช่องทางการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การจัดให้มีการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
การติดต่อเพื่อขิใช้บริการด้วยตนเอง
การติดต่อเพื่อขอใช้บริการทางโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต
การจัดให้มีการหน่วยบริการนอกสถานที่
การจัดให้มีช่องทางบริการอื่น ๆ นอกจากติดต่อด้วยตนเอง เช่น ทางไปร์ษณี ผ่านระบบธนาคาร เป็นต้น
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ เช่น การบริการนอกสถานที่ ชำระภาษีทางไปร์ษณี เป็นต้น
การมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่เมื่อมีประชาชนมาขอรับบริการ
ความสามารถในการตอบข้อซักถามให้กับประชาชนมาขอรับบริการ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้มาขอรับบริการ
ความสามารถในการให้คำแนนนำปรึกษาของเจ้าหน้าที่
จำนวนของเจ้าหน้าที่ที่จัดไว้ให้บริการ
การใช้วาจาหรือคำพูดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ความเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการ
กาารค้นหาข้อมูลตามที่ผู้ขอรับมีการร้องขอ
มีการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ความกว้างขวางของพื้นที่ในการบริการ
การจัดสิ่งอำนวยความสดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
การติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่าง ๆ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ
ระบบแสดงสว่างภายในอาคารสถานที่
การจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
ระบบการรักษาความปลอดภัย
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารสถานที่
การจัดพื้นที่จอดรถของผู้มารับบริการ
การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน
การจัดบริการอินเทอร์เน็ต
การจักให้มีบริการนํ้าดื่มสำหรับผู้มาขอรับบริการ
ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) *
Required
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.