แบบสอบถามความพึงพอใจ กฝอ.สส.ทหาร 2563
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ ศูนย์ฝึกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และจะนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ ศูนย์ฝึกเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศทหาร
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมNext
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy