Lapse registreerimine Bumble huviringi
Palun valige huviring *
Lapse andmed
Lapse nimi *
Your answer
Lapse isikukood (vajalik tulumaksu tagastuseks) *
Your answer
Lapse klass koos tähega *
Your answer
Kas Teie lapsel esineb allergiaid/talumatusi toidu suhtes?
Your answer
Arve saaja andmed
Arve saaja/lepingu osapoole nimi *
Your answer
Arve saaja/lepingu osapoole isikukood (vajalik tulumaksu tagastuseks) *
Your answer
Arve saaja e-mail (sinna laekuvad meiepoolt saadetud arved) *
Your answer
Arve saaja kodune aadress *
Your answer
Lapsevanema andmed
Kontakt telefon *
Your answer
Kontaktisiku e-mail, kui erineb arve saajast
Your answer
Huviringi hinnakiri
Inglise keele huviring

Tallinna Linn
30€ / kuus
204€ / õppeaastas. Soodustus 15%
Viimsi ja Rae vald
29€ / kuus
197,2€ / õppeaastas. Soodustus 15%
Tartu linn
28€ / kuus
190,4€ / õppeaastas. Soodustus 15%
Viimsi Huvikeskus ja Puhja kool
25€ / kuus
180€ / õppeaastas. Soodustus 10%

Teadusring

Üle Eesti 24€ / kuus või 172,8€ / õppeaastas. Soodustus 10%.

Tasumine: *
Huviringi tingimused
Bumble huviringide üldtingimuste, tasumise-, huviringi vastuvõtmise- ja väljaarvamise kord.

Bumble huviringe viib läbi Tallinnas ja Viimsi Huvikeskuses OÜ Voilaa Erahuvikool (reg. kood 14026821);
Viimsi vallas, Rae vallas, Tartus, Puhjas ja Pärnus OÜ Nutikalt Targaks (reg. kood 12922101), (edaspidi õppeasutus).


1. LEPINGU ÜLDSÄTTED
1.1. Õppeasutus osutab lapsevanemale huviringiga liitumise avalduses märgitud soovi järgi punktis 1.2.1 või/ja 1.2.2 nimetatud teenust (edaspidi huviring), korraldades avalduses märgitud toimumiskohas huviringi vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.
1.2. Teenuse kirjeldus:
1.2.1. Inglise keele ja kultuuri huviring I kooliastme lapsele;
1.2.2. Teadusring 1.-4. Klassi õpilasele.
1.3. Leping jõustub ja õpilane arvatakse Bumble huviringi nimekirja alates hetkest, mil lapsevanem registreerib oma lapse huviringi Bumble kodulehel või muul kirjalikult taasesitataval viisil.
1.4. Õpe huviringis toimub EHISes registreeritud õppekava alusel.
1.5. Lapsevanem nõustub õppeasutuselt saama informatiivse sisuga e-maile huviringi tegemiste kohta.

2. ÕPPETÖÖ KORRALDUS
2.1. Õppetöö toimub vastavalt huviringi tunniplaanile, mis on leitav Bumble kodulehelt https://www.bumble.ee/page/tunniplaan
2.2. Õppetöö huviringis toimub iga 7 päeva tagant, reeglina samal nädalapäeval, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
2.3. Õpilase poolt huviringist puudutud osas aine täiend- või kordusõpet ei korraldata.
2.4. Huviringi õppeperiood on oktoober kuni mai, riiklikel pühadel ja koolivaheajal õppetööd ei toimu.

3. ÕPPETASU
3.1. Huviringi arved saadetakse tulevaste huviringi tundide eest ette iga kuu kümnendaks kuupäevaks.
3.2. Teenuse eest tasumise kord sätestatakse vastavalt lapsevanema soovile, kas makse toimub ühes jaos või igakuiselt.
3.3. Õppetasu suurus on:
3.3.1. Inglise keele ja kultuuri huviringis:
3.3.1.1. Tallinnas 30 eurot kuus või 204 eurot aastas.
3.3.1.2. Viimsis ja Rae vallas 29 eurot kuus või 197,2 eurot aastas.
3.3.1.3. Tartus 28 eurot kuus või 190,4 eurot aastas.
3.3.1.4. Viimsi Huvikeskuses ja Puhja koolis 25 eurot kuus või 180 eurot aastas.
3.3.2. Teadusringis:
3.3.2.1. Üle Eesti 24 eurot kuus või 172,8 eurot aastas.
3.4. Juhul kui õpilane puudub huviringist ning lapsevanem teavitab sellest enne tunni toimumist õppeasutust kas meili teel või Bumble kodulehel asuva vormi kaudu, arvestatakse ringitasust maha 3€. Õpilase tundidest puudumine ei vabasta õppetasu maksmise kohustusest.
3.5. Õppetasu vähendatakse ühe tunni maksumuse võrra juhul kui õppetööd ei ole toimunud koolipoolse põhjuse tõttu või kui vaheaegade tõttu on kuus õppetunde vähem kui kolm ning õpilane ei ole seetõttu teenust saanud määratud mahus.
3.6. Ühe pere lastele rakendub huviringi õppetasule soodustus -10%.
3.7. Arvet on võimalik vaidlustada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates arve saatmise kuupäevast.
3.8. Kahe kuu huviringi arvete maksmata jätmise korral on koolil õigus õpilane huviringist välja arvata. Õppetasu maksmise kohustus on kuni õpilase huviringist väljaarvamiseni. Laps arvatakse huviringi tagasi kui arved on tasutud.

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Õppeasutus kohustub:
4.1.1. võimaldama õppekava läbimist;
4.1.2. kindlustama järelevalve ja tagama õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse huviringi ajal;
4.1.3. informeerima Lapsevanemat õppekorraldusest, õppetasust ja nende muudatustest.
4.2. Õppeasutusel on õigus:
4.2.1. Ajutiselt kõrvaldada õpilane huviringist, kui ta ei käitu vastavalt kodukorrale ja üldtunnustatud käitumisnormidele või kui ta ohustab teisi huviringiga seotud isikuid. Õpeasutus teavitab viivitamatult olukorrast vanemat.
4.3. Lapsevanem kohustub:
4.3.1. teavitama õppeasutust kõigist huviringiga seotud probleemidest viivitamatult.
4.3.2. tasuma õppetasu käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud korras;
4.3.3. edastama õiged andmed enda ja õpilase kohta tulumaksu tagastuse võimaldamiseks;

5. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE
5.1. Lepingu muudatused vormistatakse poolte kirjaliku kokkuleppena.
5.2. Leping lõpeb:
5.2.1. automaatselt koos õppeaasta lõpuga 31.05.2019.
5.2.2. õppeteenuse ostja poolt lepingu ülesütlemise kirjaliku avaldusega vähemalt 2 nädalat enne lahkumist.
5.2.3. Leping lõpeb kooli algatusel õpilase huviringist välja arvamisega:
5.2.3.1.1. kui õpilane on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui neli õppetundi;
5.2.3.1.2. kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
5.2.3.1.3. õppetasu võlgnevuse korral üle kahe kuu.
5.3. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli täitmata kohustustest, mis on tekkinud lepingu alusel. Õppetasu maksmise kohustus on kuni õpilase huviringist väljaarvamiseni.

6. LÕPPSÄTTED
6.1. Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele riigi õigusaktidega sätestatud korras.
6.2. Lepingus võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad pooled vastutust vastavalt riigi õigusaktidega sätestatud korras.
6.3. Leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib õppeperioodi jooksul, kuni õpilase väljaarvamiseni huvialaringist õppeaasta lõpul mais.


Olen tutvunud sõlmitava lepingu tingimustega, nõustun nendega ja olen teadlik kaasnevast finantskohustusest. *
Required
Annan nõusoleku, et õpilase fotot (fotod esinemistest, ühisüritustest, tundidest ja grupipildid) võidakse kasutatakse huvikooli kodulehel/ sotsiaalmeedias/ flaieritel jm (lapse nime ei kirjutata juurde): *
Lapse huviringist lahkumise soovist teavitan huviringide korraldajat kirjalikult 2 nädalat ette. *
Required
Olen nõus saama huviringiga seotud infokirju.
Muu info
Your answer
Täname Teid! Teiega võtab paari päeva jooksul ühendust huviringi haldaja. Soovime lapsele rõõmsat huviringis osalemist!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service