แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.หน่วยงาน *
2.ผู้รายงาน (ระบุชื่อ-นามสกุล) *
3.ตำแหน่งผู้รายงาน *
4.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้รายงาน *
5.เบอร์มือถือผู้รายงาน *
6.E-mail *
7.ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์รวม/ประเด็นยุทธศาสตร์ *
8.ชื่อโครงการ *
9.รายละเอียดโครงการ *
10.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามตัวชี้วัด *
11.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามผลผลิต *
12.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามผลลัพธ์ *
13.วิธีการการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ *
14.ผลการดำเนินงานโครงการเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เชิงปริมาณ และกราฟก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินโครงการ *
จากข้อ 14 (หากต้องการแนบไฟล์ PDF,Excel, อื่นๆ) *
Required
15. รูปภาพก่อนการดำเนินโครงการ *
Required
16.รูปภาพระหว่างดำเนินโครงการ *
Required
17.รูปภาพหลังการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ *
Required
18.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ให้คะแนน1-5) *
19.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการโครงการ *
20.ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ(ถ้ามี) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service