Manifest fundacional Comuns Federalistes
Som el grup de dones i homes que va néixer en el si de Catalunya en Comú per defensar la no participació en un 1-O que pretenia legitimar la Declaració Unilateral d’Independència. Una DUI que ens ha portat a l’actual situació d’enroc entre la unilateralitat processista i l’immobilisme del PP, l’excés de judicialització i l’absència de política. Entenem que és urgent construir sortides acordades i possibles i que la millor opció és la solució federal, que a tot el món ha servit per organitzar políticament la convivència de les diversitats nacionals. Per tot això hem decidit crear un espai de debat, reflexió i proposta dins de Catalunya en Comú, Comuns Federalistes, per aplegar totes i tots els comuns que comparteixin allò que creiem i volem:

1.- Perquè creiem que Catalunya està vivint un dels moments més greus de la seva història moderna amb la nostra ciutadania dividida en dos grans blocs entorn a la idea de la independència.

2.- Perquè creiem que el nou espai polític Catalunya en Comú va néixer amb voluntat de ser una confluència de la nova política, de l’esquerra històrica i de l’esperit reivindicatiu dels indignats del 15 M, un moviment de transformació política i social que no girava al voltant de la qüestió nacional ni del sí o no a la independència.

3.- Perquè creiem que Catalunya en Comú, en aquesta etapa decisiva, hem de distanciar-nos del relat processista constituent, que constantment intenta prendre’ns com a ostatges i acorralar el govern dels comuns de la ciutat de Barcelona.

4.- Perquè creiem que instal·lar-nos a l’ombra de qualsevol majoria que s’alimenti de la divisió de les identitats nacionals, per àmplia que sigui, bloqueja tota alternativa progressista a la pèrdua de drets socials, laborals i salarials de la gent.

5.- Perquè creiem que el projecte alternatiu de CatComú no pot oblidar la gent que ens ha vist com una alternativa real i va donar el vot i la victòria a En Comú Podem, la gent dels barris i de les classes populars que s’hi sent oblidada, estranya al procés i òrfena de referent polític, que necessita veure alçada la bandera de les polítiques socials per combatre les conseqüències de la crisi en la seva vida quotidiana.

6.- Perquè creiem que cal defensar, aquí i ara, una reforma de l’Estat superadora de divisions i conflictes a Catalunya i que reforci la fraternitat i el desig de viure junts dels pobles d’Espanya.

7.- Perquè creiem que CatComú, un espai transversal, ha de tenir el seu propi discurs socialment transversal, que no passa per donar suport a una república catalana, avui inviable, sinó per formular una alternativa concreta per a aquest delicat moment concret. Ara toca defensar amb Unidos Podemos un nou consens de les forces polítiques i socials per reformar la Constitució i fer d’Espanya un Estat federal que reconegui la seva plurinacionalitat.

8.- Perquè creiem en una Europa Federal amb unitat fiscal i mecanismes d’igualació per corregir les desigualtats entre els territoris de la Unió Europea.

9.- Perquè volem donar prioritat a la creació d’estructures i eines de participació i decisió política per al conjunt d’inscrits i inscrites de Catalunya en Comú, el principal actiu del nostre espai.

10.- Perquè volem fer de Catalunya en Comú un espai polític més horitzontal, on tingui presència i representació la diversitat del nostre espai en els territoris i municipis de Catalunya.

Novembre, 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comuns federalistes. Manifiesto fundacional

Somos el grupo de mujeres y hombres que nació en el seno de Catalunya en Comú para defender la no participación en un 1-O que pretendía legitimar la Declaración unilateral de Independencia. Una DUI que nos ha llevado a la actual situación de enrocamiento entre la unilateralidad procesista y el inmovilismo del PP, el exceso de judicialización y la ausencia de política. Entendemos que es urgente construir salidas acordadas y posibles y que la mejor opción es la solución federal, que en todo el mundo ha servido para organizar políticamente la convivencia de las diversidades nacionales. Por todo ello hemos decidido crear un espacio de debate, reflexión y propuesta dentro de Catalunya en Comú, Comuns Federalistes, para reunir a todas y todos los comunes que compartan aquello en que creemos y queremos:
1. Porque creemos que Catalunya está viviendo uno de los momentos más graves de su historia moderna con nuestra ciudadanía dividida en dos grandes bloques entorno a la idea de la independencia.
2. Porque creemos que el nuevo espacio político Catalunya en Comú nació con la voluntad de ser una confluencia de la nueva política, la izquierda histórica y el espíritu reivindicativo de los indignados del 15M, un movimiento de transformación política y social que no giraba entorno a la cuestión nacional ni del sí o no a la independencia.
3. Porque creemos que Catalunya en Comú, en esta etapa decisiva, tenemos que distanciarnos del relato procesista constituyente, que constantemente intenta tomarnos como rehenes y acorralar all gobierno de los comunes de la ciudad de Barcelona.
4. Porque creemos que instalarnos en la sombra de cualquier mayoría que se alimente de la división de las identidades nacionales, por amplia que sea, bloquea toda alternativa progresista a la pérdida de derechos sociales, laborales y salariales de la gente.
5. Porque creemos que el proyecto alternativo de CatComú no puede olvidar la gente que nos ha visto como una alternativa real y dio su voto y la victoria a En Comú Podem, la gente de los barrios y de las clases populares que se siente olvidada, extraña al Procés y huérfana de referente político, que necesita ver alzada la bandera de las políticas sociales para combatir las consecuencias de la crisis en su vida cotidiana.
6. Porque creemos que hay que defender, aquí y ahora, una reforma del Estado superadora de divisiones y conflictos en Catalunya y que refuerce la fraternidad y el deseo de vivir juntos de los pueblos de España.
7. Porque creemos que CatComú, un espacio transversal, ha de tener su propio discurso socialmente transversal, que no pasa por dar apoyo a una república catalana, hoy inviable, sino por formular una alternativa concreta para este delicado momento concreto. Ahora toca defender con Unidos Podemos un nuevo consenso de las fuerzas políticas y sociales para reformar la Constitución y hacer de España un Estado federal que reconozca su plurinacionalidad.
8. Porque creemos en una Europa Federal con unidad fiscal y mecanismos de igualación para corregir la desigualdades entre los territorios de la Unión Europea.
9. Porque queremos dar prioridad a la creación de estructuras y herramientas de participación y decisión política para el conjunto de inscritos e inscritas de Catalunya en Comú, el principal activo de nuestro espacio.
10. Porque queremos hacer de Catalunya en Comú un espacio político más horizontal, donde tenga presencia y representación la diversidad de nuestro espacio en los territorios y municipios de Catalunya.

Noviembre 2017

--------------------------------------------------------------------------------------

Comuns federalistes (Federalist group of Catalunya en Comú) Founding Manifesto

We are the group of women and men born within Catalunya en Comú to reject participation in 1-O (October 1st), a self-proclaimed “referendum” that intended to legitimize the Unilateral Declaration of Independence (DUI). A DUI that has led us to the current castling-like situation between the unilateral independence process framework and the Popular Party’s immobility, as well as to an abusive judicial management of the situation at the expense of political action, or its absence. We understand that it is urgent to build ways out of the current situation, that are feasible and resulting from agreement, and that the best option is the federal solution, which has allowed for political organization of national diversity worldwide. These are the reasons why we have decided to create a space for debate, reflexion and proposals within Catalunya en Comú, Comuns Federalistes, to gather all the comuns who share what we believe and claim for:
1.- For we believe that Catalonia is undergoing one of the worst moments in its modern history, with citizens divided into two huge opposite blocks around the idea of independence.
2.- For we believe that the new political space Catalunya en Comú was born with the will to be a meeting of new politics, both from historical left and the “vindication spirit” of the 15M indignados, a movement of political and social transformation that neither piloted around the national issue nor around yes or no to independence.
3.- For we believe that as Catalunya en Comú, in this decisive phase, we have to move away from the (independence) process narrative of a constituent project, which is constantly trying to take us as hostages and render the council government of the comuns in the city of Barcelona under siege.
4.- For we believe that locating ourselves under the umbrella of any majority that flourishes by dividing national identities, no matter how wide that majority may be, blocks any progressive alternative to the loss of social, labour and wage rights of the people.
5.- For we believe that the alternative project of Catalunya en Comú cannot forget the people who has envisioned us as a real alternative and who gave their votes and victory to En Comú Podem (our last elections’ name), the people from popular classes and neighbourhoods who have felt left behind, alien to “the (independence) process” and orphaned from political referents, who need to see the flag of social policies rise to struggle against the consequences of the crisis in their everyday lives.
6.- For we believe it is urgent, here and now, to defend a reform of the State that overcomes divisions and conflicts in Catalonia, enhancing fraternity and the wish to live together among all the peoples of Spain.
7.- For we believe that Catalunya en Comú, as a cross-cutting space, needs to hold its own socially cross-cutting discourse, which cannot stand for a Catalan republic, unfeasible today; it rather needs to formulate a specific alternative for this sensitive moment. Now it is the time to defend, together with Unidos Podemos a new consensus of all the political and social forces to reform the Constitution and transform Spain into a federal state with recognition of its plural nationalities.
8.- For we believe in a Federal Europe with fiscal unity and balancing mechanisms to correct the inequalities within the territory of the European Union.
9.- For we want to give priority to the creation of structures and devices promoting political participation and decision-making for the whole extent of activists registered in Catalunya en Comú who constitute the first and foremost asset of our space.
10.- For our will is to ensure Catalunya en Comú truly becomes a horizontal political space where our diversity in all its areas and local councils is present and represented.

November 2017
Nom *
Cognoms *
Correu electrònic *
Professió *
Dono permís perquè el meu nom es publiqui donant suport al manifest *
Vinculació amb Catalunya en Comú *
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa i desenvolupament s'informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquests formulari s'incorporen a un fitxer titularitat de "Comuns Federalistes", única i exclusivament per a aquesta iniciativa. Marcant aquesta casella, doneu consentiment per al tractament de les dades amb la finalitat de donar suport a aquest manifest així com per a l'enviament d'informació sobre aquest tema, sent únicament utilitzades per a aquesta iniciativa. En qualsevol moment la persona signant podrà exercir el seu dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses en aquest fitxer, així com el seu dret a demanar rectificació o cancel·lació de les seves dades, enviant un correu electrònic a comunsfederalistes@gmail.com *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy