แบบประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (สำหรับครูที่ปรึกษาประเมิน)
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้ดำเนินตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาประจำปี 2561 ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาขึ้น และมีเครื่องมือการประเมินจำนวน 3 มาตรฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทำโดยบุคคลภายใน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
การประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อที่จะได้ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่ และนำผลการประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงาน หรือการประเมินตนเองของสถานศึกษา เครื่องมือในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาประจำปี 2561 นี้เป็นแบบประเมินที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและเป็นระบบต่อไป
ในการนี้ ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นจึงมีบทบาทสำคัญในการประเมินนักเรียนในปรึกษาตามมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 ซึ่งผลการประเมินจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2561 และครูสามารถนำผลการประเมินนักเรียนไปใส่ในรายงานการปฏิบัติงานประจำปี 2561 (Self Assessment Report: Sar) ต่อไป(จะสรุปให้รายห้องภายหลังการประเมินเสร็จสิ้นทั้งหมด) โดยผู้แทนครูที่ปรึกษา(48 ห้องเรียน)จะประเมินนักเรียนทีละข้อในภาพรวมลงในแบบประเมินออนไลน์ (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562) โดยมีเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 นักเรียนระดับชั้น *
1.2 จำนวนนักเรียนทั้งหมดกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข) *
1.3 ชื่อครูที่ปรึกษา *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน(มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน)
(ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารการคิดคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ จิตสังคม)
เป้าหมายสถานศึกษา ระดับ ดีเลิศ (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 6)
ข้อ 1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
(ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น)
1.1.1 ได้ระดับ 5 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.1 ได้ระดับ 4 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.1 ได้ระดับ 3 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.1 ได้ระดับ 2 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.1 ได้ระดับ 1 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
ข้อ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
(ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล)
1.1.2 ได้ระดับ 5 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.2 ได้ระดับ 4 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.2 ได้ระดับ 3 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.2 ได้ระดับ 2 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.2 ได้ระดับ 1 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
(ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงานผลผลิต)
1.1.3 ได้ระดับ 5 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.3 ได้ระดับ 4 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.3 ได้ระดับ 3 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.3 ได้ระดับ 2 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.3 ได้ระดับ 1 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
ข้อ 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม)
1.1.4 ได้ระดับ 5 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.4 ได้ระดับ 4 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.4 ได้ระดับ 3 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.4 ได้ระดับ 2 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.4 ได้ระดับ 1 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
ข้อ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (ไม่ต้องประเมิน)
(ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ)
ข้อ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
(ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ)
1.1.6 ได้ระดับ 5 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.6 ได้ระดับ 4 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.6 ได้ระดับ 3 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.6 ได้ระดับ 2 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.1.6 ได้ระดับ 1 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ข้อ 1 - 4)
ข้อ 1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
(ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม)
1.2.1 ได้ระดับ 5 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.1 ได้ระดับ 4 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.1 ได้ระดับ 3 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.1 ได้ระดับ 2 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.1 ได้ระดับ 1 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
(ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย)
1.2.2 ได้ระดับ 5 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.2 ได้ระดับ 4 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.2 ได้ระดับ 3 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.2 ได้ระดับ 2 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.2 ได้ระดับ 1 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
ข้อ 3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
(ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี)
1.2.3 ได้ระดับ 5 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.3 ได้ระดับ 4 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.3 ได้ระดับ 3 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.3 ได้ระดับ 2 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.3 ได้ระดับ 1 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
ข้อ 4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
(ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น)
1.2.4 ได้ระดับ 5 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.4 ได้ระดับ 4 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.4 ได้ระดับ 3 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.4 ได้ระดับ 2 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
1.2.4 ได้ระดับ 1 จำนวนกี่คน (กรอกเฉพาะตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0) *
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ร่วมมือในการประเมินฯอย่างมีคุณภาพเสมอมา
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Facebook: Quality Assurance puttha E-Mail: qa.puttha @gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service