แบบประเมินผลอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานภาพ *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการอบรมพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีจัดขึ้นในระดับใด *
1
2
3
4
5
สถานที่จัดอบรมพัฒนา เหมาะสม
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมเหมาะสม
ระบบแสง เสียง มีความเหมาะสม
เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ หรือแนวคิดใหม่ๆจากการฝึกอบรม
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาการอบรมง่ายต่อการทำความเข้าใจ
อาหารว่าง/อาหารเที่ยง เหมาะสม
สิ่งที่ได้อบรมสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
ภายหลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น
สิ่งที่ท่านต้องการให้อบรมพัฒนาครั้งต่อไป
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความต้องการของท่าน
ข้อเสนอแนะหรือความต้องการของท่าน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม งานประเมินผลกิจกรรม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy