తెలుగు బాట కార్యక్రమానికి నమోదు

ఆగస్టు 29న e-తెలుగు నిర్వహించే "తెలుగు బాట" కార్యక్రమంలో పాల్గొనే వారి నమోదు ఫారం.

కార్యక్రమానికి ఎంత మంది వస్తున్నారు అన్న విషయం తెలియడానికి ఈ నమోదు. మరియు, మీరు ఇచ్చే వివరాలని e-తెలుగు గురించిన మరియు తెలుగు బాట కార్యక్రమానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని మీకు అందించడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తాము. ఎట్టిపరిస్థితులలోనూ ఇతరులతో పంచుకోము.

  ఇది అవసరమైన ప్రశ్న
  ఇది అవసరమైన ప్రశ్న
  ఇది అవసరమైన ప్రశ్న
  ఇది అవసరమైన ప్రశ్న
  ఇది అవసరమైన ప్రశ్న
  ఇది అవసరమైన ప్రశ్న