ชีวิตที่เติบโตบทที่ 1 - เมื่อแรกเกิด
เมื่อทำแบบทดสอบผ่านครบตามหลักสูตรกำหนด สามารถขอรับประกาศนียบัตรได้ฟรี
ชื่อ - นามสกุล *
เพื่อบันทึกผลลัพธ์และอ้างอิงกรณีต้องการขอรับประกาศนียบัตร
Your answer
อีเมล์ *
เพื่อรับผลการทดสอบของคุณ
Your answer
1. พระคัมภีร์อธิบายถึงชีวิตแบบนี้ว่าอย่างไร?
โรม 6:23
Your answer
2. ท่านสามารถได้รับของประทานนี้อย่างไร?
เอเฟซัส 2:8, 9
Your answer
3. ทุกคนทำบาปใช่หรือไม่?
โรม 3:10, 23
Your answer
4. บาปคืออะไร?
1 ยอห์น 3:4
Your answer
5. ความสามารถในการทำในสิ่งที่ถูกต้อง ที่จริงแล้วเป็นอย่างไร?
สุภาษิต 14:12
Your answer
6. ผลของการเป็นคนบาปคืออะไร?
โรม 6:23
Your answer
7. พระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไรกับมนุษย์ในโลกของเรา?
ยอห์น 3:16
Your answer
8. บาปแยกคนจากพระเจ้า พระเจ้าทรงทำอย่างไรเพื่อช่วยให้เรารอดพ้นจากบาป?
ยอห์น 3:16, 17
Your answer
9. พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกอย่างไร?
ยอห์น 1:1-3, 14
Your answer
10. พระองค์ทรงมีพลังอำนาจอะไร?
ฮีบูร 1:2
Your answer
11. พระองค์เสด็จมาทำอะไร?
มัทธิว 1:21
Your answer
12. พระองค์ทรงช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาปได้อย่างไร?
1 เปโตร 2:24, อิสยาห์ 53:6
Your answer
13. ท่านสามารถมีชีวิตใหม่นี้ได้อย่างไร?
1 ยอห์น 5:11-13
Your answer
14. เราเข้าไปถึงพระองค์ได้อย่างไร?
ยอห์น 1:12
Your answer
ถ้อยคำของท่าน : ท่านได้รับพระสัญญาอะไร หากท่านได้ปฏิบัติตามนี้ 1ยอห์น 5:11-13
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service