แบบสอบถาม
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยเพื่อศึกษาการกลับมาซื้อซ้ำในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา เว็บไซต์จำหน่ายวัตถุมงคล ของ นางสาวธีรารัตน์ แก้วทองราช วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล และประมวลผลเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อื่นใด และท่าน ได้รับการถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาครั้งนี้ จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากที่สุด และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการแสดงความคิดเห็นและความร่วมมือที่มีต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 .เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. ท่านเคยซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้ มากกว่า 1 ครั้ง
Clear selection
ตอนที่ 2 โปรดทำเครื่องหมาย บนตัวเลข ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยที่: 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วย 3 = ปานกลาง 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง *
1.การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเลือกซื้อสินค้าทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
2.การซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้ทำให้ท่านได้ราคาที่ถูกกว่า
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
3.การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเลือกซื้อสินค้า ทำให้ท่านประหยัดเวลามากกว่า
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
4.การเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้ทำให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้อยกว่า
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) *
5.การเรียนรู้การใช้เว็บไซต์นี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
6.ท่านสามารถหาข้อมูลที่ต้องการในเว็บไซต์นี้ได้อย่างง่าย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
7.เป็นเรื่องง่ายที่ท่านจะมีความชำนาญในการใช้เว็บไซต์นี้เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ และสินค้า (Attitude)
8.ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านมีเครื่องรักษาความปลอดภัยในการใช้เว็บไซต์
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
9.การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการเลือกซื้อสินค้าเป็นวิธีการที่ดี
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
10.ท่านชอบที่จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการเลือกซื้อสินค้า
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
11.การเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้เป็นประสบการณ์ที่ น่าสนใจต่อท่าน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
12.การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการเลือกซื้อสินค้าดีกว่าการเดินซื้อตามร้านค้าทั่วไป
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm)
13. สมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของท่านสนับสนุนการใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการเลือกซื้อสินค้า
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
14.สมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของท่านชี้แนะและกระตุ้นให้ท่านใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเลือกซื้อสินค้า
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
15. ท่านจะให้ความสำคัญและสนใจอย่างยิ่งเมื่อสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของท่านแนะนำเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
14.สมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของท่านชี้แนะและกระตุ้นให้ท่านใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเลือกซื้อสินค้า
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Perceived Behavior Control)
16. เว็บไซต์นี้ให้ความมั่นใจว่าข้อมูลที่ท่านส่งไปมีการป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าถึงได้
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
17. เว็บไซต์นี้สามารถดูแลรายการซื้อขายผ่านเว็บได้อย่างถูกต้อง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
การกลับมาซื้อซ้ำ (Repurchase)
18. การทราบข่าวสาร และกิจกรรมของเว็บไซต์ทำให้ท่านกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
19. การที่เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายทำให้ท่านกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
20. การที่ท่านรู้สึกว่าเว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือทำให้ท่านกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
21. การที่สมาชิกในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดของท่านสนับสนุนการซื้อสินค้าทำให้ท่านกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
22. การที่ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าได้ทำให้ท่านกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy