แบบสอบถาม

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยเพื่อศึกษาการกลับมาซื้อซ้ำในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา เว็บไซต์จำหน่ายวัตถุมงคล ของ นางสาวธีรารัตน์ แก้วทองราช วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล และประมวลผลเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อื่นใด และท่าน ได้รับการถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาครั้งนี้ จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากที่สุด และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการแสดงความคิดเห็นและความร่วมมือที่มีต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question